Wednesday, 29 November 2017

Ansatteaksjeopsjoner Kortsiktig Kapital Gevinster


Få mest mulig ut av ansatteopsjonsopsjoner En ansattaksjonsopsjonsplan kan være et lukrativt investeringsinstrument hvis det er riktig administrert. Av denne grunn har disse planene lenge tjent som et vellykket verktøy for å tiltrekke toppledere, og de siste årene har blitt et populært middel for å lokke ikke-ledende ansatte. Dessverre unnlater noen fortsatt å dra full nytte av pengene generert av deres ansattebeholdning. Forstå arten av aksjeopsjoner. beskatning og virkningen på personlig inntekt er nøkkelen til å maksimere en slik potensielt lukrativ fordel. Hva er en ansattaksjonsopsjon En ansattopsjonsopsjon er en kontrakt utstedt av en arbeidsgiver til en ansatt for å kjøpe et bestemt antall aksjer i selskapsbeholdningen til en fast pris for en begrenset periode. Det er to brede klassifiseringer av opsjoner utstedt: ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner (NSO) og incentivaksjoner (ISO). Ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner adskiller seg fra opsjonsopsjoner på to måter. For det første tilbys NSOs til ikke-ledende ansatte og utenfor styremedlemmer eller konsulenter. I kontrast er ISOs strengt reservert for ansatte (nærmere bestemt ledere) av selskapet. For det andre mottar ikke-godkjente opsjoner ikke spesiell føderal skattebehandling, mens incentivopties gis gunstig skattemessig behandling fordi de oppfyller bestemte lovbestemte regler beskrevet i Internal Revenue Code (mer om denne gunstige skattebehandlingen er gitt nedenfor). NSO og ISO-planer har felles trekk: de kan føle seg komplekse Transaksjoner innenfor disse planene må følge spesifikke vilkår som fremgår av arbeidsavtalen og Internal Revenue Code. Grant Dato, Utløp, Vesting og Trening Til å begynne med, er ansatte vanligvis ikke gitt fullt eierskap av opsjonene på kontraktens startdato (også kjent som tildelingsdato). De må overholde en bestemt tidsplan som kalles opptjeningsplanen når de utøver sine opsjoner. Fortjenesteplanen begynner på dagen for opsjonene og listes datoene som en ansatt kan utøve et bestemt antall aksjer. For eksempel kan en arbeidsgiver gi 1000 aksjer på tildelingsdagen, men et år fra den datoen vil 200 aksjer avgis (den ansatte har rett til å utøve 200 av de første aksjene som først er innvilget). Året etter er det ytterligere 200 aksjer, og så videre. Fortjenesteplanen etterfølges av en utløpsdato. På denne dagen forbeholder arbeidsgiveren ikke lenger retten til at arbeidstakeren til å kjøpe aksjeselskap i henhold til avtalen. En aksjeopsjon tildeles til en bestemt pris, kjent som utøvelseskursen. Det er prisen per aksje som en ansatt må betale for å utøve sine valg. Utnyttelseskursen er viktig fordi den brukes til å bestemme gevinsten (kalt priseelementet) og avgiften som skal betales på kontrakten. Kjøpselementet beregnes ved å trekke utløsningsprisen fra markedsprisen på selskapets aksje på datoen alternativet utøves. Skattepliktige ansattes opsjonsopsjoner Inntektskoden har også et sett regler som en eier må adlyde for å unngå å betale heftige skatter på hans eller hennes kontrakter. Beskattningen av opsjoner på opsjoner avhenger av hvilken type opsjon som eies. For ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner (NSO): Tilskuddet er ikke skattepliktig. Beskatning starter ved treningstidspunktet. Kjøpselementet til et ikke-kvalifisert aksjeopsjon betraktes som kompensasjon og skattes til ordinære skattesatser. For eksempel, hvis en ansatt er gitt 100 aksjer i Aksje A til en utøvelseskurs på 25, er markedsverdien av aksjen på tidspunktet for trening 50. Bargain elementet på kontrakten er (50 - 25) x 1002 500 . Vær oppmerksom på at vi antar at disse aksjene er 100 opptjent. Salget av sikkerheten utløser en annen skattepliktig hendelse. Hvis arbeidstakerne bestemmer seg for å selge aksjene umiddelbart (eller mindre enn ett år fra utøvelse), vil transaksjonen bli rapportert som en kortsiktig realisasjon (eller tap) og vil bli skattepliktige til ordinære skattesatser. Dersom medarbeiderne bestemmer seg for å selge aksjene et år etter utøvelsen, vil salget bli rapportert som en langsiktig gevinst (eller tap) og skatten vil bli redusert. Incentive aksjeopsjoner (ISO) mottar spesiell skattemessig behandling: Tilskuddet er ikke en skattepliktig transaksjon. Ingen skattepliktige hendelser rapporteres ved utøvelse, men kjøpselementet i et incentiv aksjeopsjon kan utløse alternativ minimumskatt (AMT). Den første skattepliktige hendelsen skjer ved salget. Dersom aksjene selges umiddelbart etter at de er utøvet, behandles fripostelementet som ordinær inntekt. Gevinsten på kontrakten vil bli behandlet som en langsiktig kapitalgevinst dersom følgende regel er hedret: Lagrene må holdes i 12 måneder etter trening og bør ikke selges før to år etter tildelingsdatoen. For eksempel, anta at A-aksje A er gitt 1. januar 2007 (100 innvilget). Konsernsjefen utøver opsjonene 1. juni 2008. Dersom han eller hun ønsker å rapportere gevinsten på kontrakten som en langsiktig kapitalgevinst, kan aksjene ikke selges før 1. juni 2009. Andre overveielser Selv om tidspunktet for aksjer alternativ strategi er viktig, det er andre hensyn å bli gjort. Et annet viktig aspekt ved opsjonsplanleggingen er effekten av disse instrumentene på den samlede eiendelfordelingen. For at investeringsplanen skal lykkes, må eiendelene være riktig diversifisert. En ansatt bør være forsiktig med konsentrerte stillinger på selskapets aksjer. De fleste finansielle rådgivere antyder at selskapsbeholdningen skal utgjøre 20 (maksimalt) av den samlede investeringsplanen. Mens du kan føle deg komfortabel å investere en større andel av porteføljen din i ditt eget selskap, er det bare sikrere å diversifisere. Rådfør deg med en finansiell skattespesialist for å fastslå best mulig utførelsesplan for porteføljen din. Bottom Line Konseptuelt er opsjoner en attraktiv betalingsmetode. Hvilken bedre måte å oppmuntre ansatte til å delta i veksten av et selskap enn ved å gi dem et stykke kaken. I praksis kan imidlertid innløsning og beskatning av disse instrumentene være ganske komplisert. De fleste ansatte forstår ikke skatteeffekter av å eie og utøve sine opsjoner. Som et resultat, kan de bli tungt straffet av onkel Sam og savner ofte noen av pengene som genereres av disse kontraktene. Husk at å selge medarbeiderbeholdning umiddelbart etter trening, vil indusere den høyere kortsiktige kapitalgevinstskatten. Venter til salget kvalifiserer for mindre langsiktig kapitalgevinst skatt kan spare deg hundrevis, eller til og med tusenvis. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgraden er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en individuell. Arbeidslønnsplaner Oppdatert 1. februar 2016 Generell oversikt over ansattes aksjekjøpsplaner En ansattskjøpsplan (ESPP) er en type frynsegodtgjørelse tilbys til ansatte i en bedrift. Under planen gir virksomheten sine ansatte muligheten til å kjøpe selskapets aksje ved bruk av etter skatt fradrag. Planen kan spesifisere at prisansatte betaler per aksje er mindre enn aksjemarkedets rettferdige markedsverdi. En kvalifisert ESPP-plan (det vil si en som oppfyller alle regler som er fastsatt i avsnitt 423 i Internal Revenue Code), kan tilby rabatter på opptil 15 på aksjekursens kjøpesum. ESPP går gjennom fire faser: stipend, tilbudsperiode, overføring, disposisjon. Tilskuddsfase Arbeidsgiver gir sine ansatte muligheten til å kjøpe aksjer i arbeidsgiverens selskap (eller morselskap) til en forutbestemt pris. Tilbudstid Tilbudstidspunktet er det tidspunktet hvor ansatte akkumulerer besparelser for fremtidig kjøp av selskapets aksje. Ansatte velger å ha en prosentandel eller et fast dollarbeløp trukket fra hver av deres lønnsslipp. Disse lønnsavdragene skjer etter skatt. Dette betyr at inntektsskatt og FICA-skatt allerede er tatt ut av betalingen din før pengene er avsatt for ESPP-kjøp. Overføringsfase Ved utløpet av tilbudsperioden tar arbeidsgiver alle pengene som er lagret og bruker pengene til å kjøpe aksjer i selskapets aksje. Verdipapirforetaket som administrerer ESPP-planen vil kjøpe aksjer i selskapets aksje og overføre eierskap av aksjen til de deltakende ansatte. Eventuelle kontanter som ikke brukes til å kjøpe aksjer, blir refundert tilbake til den ansatte. Sammen med å overføre eierskap til aksjene, utsteder selskapet dokumenter til sine ansatte. Selskapet sender skjema 3922, en kopi til arbeidstaker og en annen kopi til IRS, for å dokumentere opplysninger om overføring av aksjene. Meklerhuset som administrerer ESPP, vil også sende deg handelsbekreftelser. Selskapet setter opp meglerkontoer for deltakende ansatte, og aksjene kjøpt under ESPP er deponert der. Det er ingen skattepåvirkning når aksjene er kjøpt og overført til deg. Det vil bli skattepåvirkning i fremtiden, når du selger eller på annen måte disponerer over ESPP-aksjene. Avsetningsfase Etter at aksjene er overført til ditt navn, er du fri til å gjøre med dem som du vil. Du kan selge, handle, bytte, overføre eller gi dem bort. Avhendelse av ESPP-aksjer utløser skattepåvirkning. Skatteeffekten avhenger av tre faktorer: Hvor lenge personen har vært eid aksjen Salgspris Hvor mange aksjer er solgt Disse to faktorene bestemmer hvor mye inntekt en person tjener fra salget av aksjen. Salgspris multiplisert med antall solgte aksjer resulterer i bruttoprovenuet fra salgstransaksjonen. Salgspris også faktorer i beregninger av kompensasjonsinntekt, som vi vil diskutere nedenfor. Hvor lenge en person har eid aksjene, bestemmer hvordan salgstransaksjonen er kategorisert. Hvordan transaksjonen er kategorisert, bestemmer i sin tur skattemessig behandling. Det er to holdingsperioder: Fra tildelingstidspunkt til solgt dag Fra overføringsdato til dag solgt Holdingperioder Bestem hvordan inntekter måles og skattes. Å selge ESPP-aksjer er kategorisert to ganger. Vi kategoriserer hvert salg av ESPP-aksjer som enten kvalifiserende eller ikke-kvalifiserende disposisjoner og som enten kortsiktig eller langsiktig gevinst. En kvalifiserende disposisjon er salg eller overdragelse av eierskap til ESPP-aksjene etter at personen har beholdt aksjene: mer enn ett år etter overføringsdatoen og mer enn to år etter datoen opsjonene ble gitt. (Overføringsdatoen er vist i boks 7 i skjema 3922 tildelingsdato i boks 1 i skjema 3922.) En ikke-kvalifiserende disposisjon er ethvert salg eller overdragelse av eierskap til ESPP-aksjene som ikke tilfredsstiller de kvalifiserende disposisjonskriteriene som er stavet ovenfor . Med andre ord er ikke-kvalifiserende disposisjoner salg av ESPP-aksjer som oppstår før og opptil ett år etter overføringsdatoen eller før og inntil to år etter tildelingsdagen. Et langsiktig salg er et salg hvor personen eide aksjene i mer enn ett år. (Holdingsperioden for å avgjøre om en aksje er langsiktig eller kortsiktig, begynner fra dagen etter at aksjene er kjøpt og slutter på salgstidspunktet.) 2 Et kortsiktig salg er et salg hvor personen eide aksjen for ett år eller mindre. Vi kan uttrykke disse holdingsperioder ved hjelp av matte kort hånd som dette: Kvalifiserende disposisjon hvis separerende kompensasjon Inntekter fra kapitalgevinster Inntekt La oss nå sette sammen historien så langt og se hvor dette fører oss når det gjelder skattebehandling. En ansatt jobber for et selskap. Selskapet opprettet en ESPP. Ansatt hadde penger trukket (etter skatt) fra hver lønnsslipp, og at pengene ble brukt til å kjøpe aksjer i selskapets aksje. Nå selger den ansatte aksjen. På dette punktet i historien må vi gjøre noen forskjeller. Har medarbeideren kjøpt aksjer til en rabatt som rabatt er opptjent som kompensasjonsinntekt når aksjene selges. Resten økningen (eller reduksjonen) i verdien av aksjene er kapitalgevinstinntekt. Dette har en hel rekke implikasjoner. Akkurat nå skal vi fokusere på bare ett aspekt: ​​det er hvordan man måler kompensasjonsinntekt. Her er det jeg mener: la oss si at vår klient erverver 1 andel av XYZ-aksjen for 85. På den dagen var XYZ-aksjen verdt 100 per aksje. Ansatt fikk 15 rabatt på kjøpesummen. Nå selger han sin 1 andel XYZ for 125. Totalt tjener vår klient 40 på denne investeringen: 125 han solgte aksjen for minus 85 han betalte for aksjen. Det vi gjør nå er at denne 40 inntektene fordeles på to komponenter: kompensasjonsinntekt og kapitalgevinster. Hvordan måles kompensasjonsinntektene? Vi har tre formler. Trenger du å vite dette Ja og her er hvorfor. Jeg har sett meglerhusene rapporterer feil grunnlag på Form 1099-B. Noen ganger får de det riktig. Noen ganger får de feil. Hvis du vet kompensasjonsinntektene, kan du få en nøyaktig beregning av grunnlaget. Og så er du i stand til å sette de riktige tallene på selvangivelsen. Det er tre formler for måling av kompensasjonsinntekt. Hvilke formler vi bruker er avhengig av om vi har en kvalifiserende disposisjon eller en ikke-kvalifiserende disposisjon. For kvalifiserende disposisjoner er kompensasjonsinntektene det laveste av: A. Virkelig markedsverdi av aksjene på datoen opsjonen ble gitt, minus prisen betalt for å utnytte opsjonen. B. Virkelig markedsverdi av aksjene på datoen da aksjene ble solgt, minus prisen betalt for å utnytte opsjonen. For ikke-kvalifiserende disposisjoner er kompensasjonsinntekt: C. Virkelig markedsverdi av aksjen på tidspunktet opsjonen ble utøvet, minus prisen betalt for å utnytte opsjonen. Heldigvis må vi ikke grave for denne informasjonen. De fleste av disse dataene finnes på skjema 3922. Arbeidsgivere utarbeider dette skjemaet og utsteder det til sine ansatte når det blir overført aksjer i henhold til en kjøpsplan for ansatte. Hvilke opplysninger er ikke funnet på Form 3922 Den rettferdige markedsverdi på datoen klienten solgte aksjene. Det er fordi Form 3922 er utarbeidet og utstedt når ESPP-aksjene overføres til den ansatte, som er nødvendig for formel B ovenfor. Den virkelige markedsverdien av aksjene på den solgte datoen kommer til å dukke opp på Form 1099-B fra megling. Så dette ville være en god tid å bli kjent med dette skjemaet. Arbeide med skjema 3922 Skjema 3922 er overskrevet, 34Transfer av aksje ervervet gjennom en ansattes aksjekjøpsplan i henhold til § 423 (c) .34 Selskaper utsteder skjema 3922 til sine ansatte som angir informasjon knyttet til overføring av aksjer i henhold til en ordinær aksjekjøpsplan. Skjema 3922 inneholder de fleste datapunkter vi trenger for å kjøre noen beregninger knyttet til ESPP-aksjene. Skjema 3922 inneholder følgende datafelter: Utøvelseskurs per aksje fastsatt som om opsjonen ble utøvet på datoen som er vist i boks 1 (tilskuddsdato) Skjema 3922 har den informasjonen vi trenger for å beregne en persons erstatningsinntekt, grunnlag og kvalifiserende beholdning periode i ESPP-aksjene. I39ll gir deg den relevante matematikken for å gjøre disse beregningene. Den eneste informasjonen som Form 3922 ikke har, er salgsprisen for ESPP-aksjene. Jeg gir deg matte i forkortet form her. Deretter skal vi stave ut detaljene og implikasjonene senere. Grunnleggende ESPP-matematikk ved hjelp av skjema 3922 Holdingsberegninger Datoen ESPP-aksjene går fra ikke-kvalifiserende til kvalifisering (boks 7) 43 1 år (boks 1) 43 2 år (hvilken dato som helst senere) Datoen ESPP-aksjene går fra sort - langsiktig gevinst (boks 7) 43 1 år 43 1 dag 3 forskjellige kompensasjonsinntektsberegninger Kompensasjonsinntekt på kvalifiserende disposisjon, lavere av: (boks 3) (boks 5) (boks 6) ((FMV per aksje på disposisjon) (Boks 6) (boks 6)) (boks 6)) kompensasjonsinntekt på ikke-kvalifiserende disposisjon (boks 4) selge aksjen Skatteeffekten av kvalifiserte disposisjoner Hvis den ansatte kjøpte aksjen aksjen til en rabatt, så måler vi hvor mye kompensasjonsinntektene er. Vi beregner kompensasjonsinntekt ved å bruke ligningene A og B. ovenfor. Hvilket svar som er lavere er mengden kompensasjonsinntekt. Kompensasjonsinntekt er beskattet som ordinære skattesatser, som for tiden varierer fra 10 til 39,6. Deretter måler vi gevinst eller tap. Gain er forskjellen mellom provenyet du fikk fra å selge aksjen og grunnlaget ditt på lageret. Basis er beløpet som opprinnelig ble betalt for aksjen (opsjonsprisen) pluss kompensasjonsinntekt pluss provisjoner og gebyrer betalt for å kjøpe og selge aksjen. Med andre ord, brutto fortjeneste opsjonspris kompensasjon inntekt provisjoner og avgifter 61 gevinst eller tap Hvis arbeidstakeren betalte full pris for aksjen, måler vi gevinst eller tap. Det er ingen kompensasjonsinntekt, fordi den ansatte ikke fikk rabatt på kjøpesummen. Vi beregner gevinst eller tap som ovenfor. Men siden kompensasjonsinntekt er null, forenkler formelen til brutto fortjeneste opsjonspris provisjoner. Gevinst på langsiktig beholdning beskattes ved spesielle langsiktige kapitalgevinster skattesatser på 0, 15 eller 20. Gevinster kan også bli gjenstand for 3,9 overskudd på investeringsinntekter. Skatteeffekten av ikke-kvalifiserte disposisjoner Hvis den ansatte kjøpte aksjen aksjen til en rabatt, måler vi hvor mye kompensasjonsinntektene er. Vi beregner kompensasjonsinntekt ved å bruke ligning C. ovenfor. Kompensasjonsinntekt er beskattet som ordinære skattesatser, som for tiden varierer fra 10 til 39,6. Deretter måler vi gevinst eller tap. Gain er forskjellen mellom provenyet du fikk fra å selge aksjen og grunnlaget ditt på lageret. Basis er beløpet som opprinnelig ble betalt for aksjen (opsjonsprisen) pluss kompensasjonsinntekt pluss provisjoner og gebyrer betalt for å kjøpe og selge aksjen. Med andre ord, brutto fortjeneste opsjonspris kompensasjon inntekt provisjoner og avgifter 61 gevinst eller tap Hva kompensasjon inntekt betyr økning i verdi i ESPP aksjene er skilt i kompensasjonsinntekt og gevinst. Kompensasjonsinntekt er beskattet som tilleggslønn de ordinære skattesatsene, som for tiden varierer fra 10 til 39,6. Kompensasjonsinntekt legger til lønn og rapporteres på Form W-2. Kompensasjonsinntekt er underlagt føderal inntektsskatt (og eventuelle statsskatt). Kompensasjonsinntekt er ikke underlagt sosial sikkerhet og Medicare skatt (34FICA34). Kompensasjonsinntekt er inkludert i lønnene som er rapportert i boks 1 i skjema W-2. Kompensasjonsinntekt er ikke inkludert i boks 3 eller boks 5 lønnsbeløp. La oss se på den samme skattebehandlingen fra prosessperspektivet. Det forrige avsnittet forteller oss hvordan kompensasjon behandles konseptuelt. Her er hvordan det spiller ut i virkeligheten. Du går for å selge noen ESPP-aksjer. Du logger deg inn på brokerens nettsted, og legger inn en salgsordre. Megleren håndterer avtalen, bytter ut noen av dine aksjer for kontanter. Mekler og arbeidsgiver samarbeider på rapporteringssiden av ting. Deres regnskapsførere gjør litt matte. De vet nå alle nødvendige data: Salgsprisen, kompensasjonsinntektene, alternativkostnaden, grunnlaget, holdingsperioder, og om transaksjonen er kvalifiserende eller ikke-kvalifiserende, og om de er kortsiktige eller langsiktige. Revisorene kommer til å jobbe og finne ut alt dette. Du får kontanter i meglerkontoen din. Og noen av inntektene blir lagt til lønnene dine. (Men lønnsslippet ditt går ikke opp, husk at du allerede har penger på meglerkontoen din.) Så for rapporteringsformål blir dette beløpet lagt til deg lønnsslipp. Og for rapporteringsformål rapporterer megleren transaksjonen og inntektene på en Form 1099-B. Så i slutten av året må du bringe disse to rapportene sammen for å sikre at inntektene kun beskattes en gang og på riktig måte. Å få ESPPs på skatteavkastningen Først beregner du kompensasjonsinntekt fra grunnen, ved hjelp av alle meglerklæringene og skattedokumenter kunden gir. Sammenlign din beregning til det som vises på skjemaet W-2. For det andre, beregne basis, også fra grunnen av. Beregn det opprinnelige grunnlaget (hva kunden betalte for aksjen). Deretter ble det justerte grunnlaget med kompensasjonsinntektene lagt til (og selvfølgelig meglerprovisjonene). Sammenligne disse grunnleggende tallene til de som vises på Form 1099-B og eventuelle støttemerkede uttalelser. Hvis skjema 1099-B bare viser grunnlaget 34original34, sett da forskjellen i justeringskolonnen i skjema 8949. Hvis 1099-B viser det sanne og riktige grunnlaget som justert for kompensasjonsinntekt, er det ikke nødvendig med justering. Morsom historie. I år så jeg at en megler fikk grunnlag både rett og galt på samme 1099. Det var to transaksjoner på 1099-B. Hver viste grunnlag. Den første transaksjonen hadde 34original34 basis (som måtte justeres for kompensasjonsinntekt). Og den andre transaksjonen hadde det sanne og riktige grunnlaget (som ikke behøvde justeringer). Deltakelse i en ESPP-plan har betydelige administrative oppgaver for deg og din regnskapsfører. Det er i din interesse for alle dine ESPP-dokumenter, slik at du og din regnskapsfører kan forsikre deg om at tallene rapporteres nøyaktig. Vis Full ArticleAs med noen form for investering, når du skjønner en gevinst, vurderes inntekten. Inntektene er skattet av regjeringen. Hvor mye skatt vil du til slutt komme til å betale og når du betaler disse skattene, vil variere avhengig av hvilken type aksjeopsjoner du har tilbudt og reglene knyttet til disse alternativene. Det er to grunnleggende typer aksjeopsjoner, pluss en under vurdering i kongressen. Et incentivaksjonsopsjon (ISO) gir fortrinnsrett skattemessig behandling og må overholde spesielle forhold fastsatt av Internal Revenue Service. Denne typen aksjeopsjon tillater ansatte å unngå å betale skatt på aksjen de eier til aksjene selges. Når aksjen til slutt blir solgt, betales kort - eller langsiktig kapitalgevinster basert på gevinstene (differansen mellom salgspris og kjøpesummen). Denne skattesatsen har en tendens til å være lavere enn tradisjonelle skattesatser. Den langsiktige kapitalgevinstskatten er 20 prosent, og gjelder dersom medarbeider har aksjene i minst ett år etter trening og to år etter tildeling. Den kortsiktige kapitalgevinstskatten er den samme som den ordinære skattesatsen, som varierer fra 28 til 39,6 prosent. Skatteimplikasjoner av tre typer aksjeopsjoner Super aksjeopsjon Arbeidsutøvelsesopsjoner Ordinær inntektsskatt (28 - 39,6) Arbeidsgiver får skattefradrag Skattefradrag ved ansattes utøvelse Skattefradrag ved ansattes utøvelse Ansatt selger opsjoner etter 1 år eller mer Langsiktig kapitalgevinst skatt på 20 Langsiktig kapitalgevinst skatt på 20 Langsiktig kapitalgevinst skatt på 20 Ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner (NQSOs) mottar ikke fortrinnsrett skattebehandling. Når en ansatt kjøper aksjer (ved å utnytte opsjoner), vil han eller hun derfor betale den vanlige skattesatsen på spredningen mellom det som ble betalt for aksjene og markedsprisen på tidspunktet for øvelsen. Arbeidsgivere har imidlertid fordel fordi de er i stand til å kreve skattefradrag når de utøver sine opsjoner. Av denne grunn utvider arbeidsgivere ofte NQSOer til ansatte som ikke er ledere. Skatt på 1000 aksjer til en utøvelseskurs på 10 per aksje Kilde: Lønn. Antar en ordinær skattesats på 28 prosent. Kapitalgevinstskattesatsen er 20 prosent. I eksemplet er to ansatte i 1000 aksjer med en strykpris på 10 per aksje. En har incentiv aksjeopsjoner, mens den andre har NQSOs. Begge ansatte utnytter opsjonene til 20 per aksje og holder opsjonene i ett år før de selges til 30 per aksje. Medarbeiderne med ISOs betaler ingen skatt på trening, men 4.000 i gevinster skatt når aksjene selges. Medarbeider med NQSOs betaler regelmessig inntektsskatt på 2.800 ved utøvelse av opsjonene, og ytterligere 2000 i gevinstskatt når aksjene selges. Straff for å selge ISO-aksjer innen ett år Formålet med ISOs er å belønne ansattes eierskap. Av den grunn kan en ISO bli quotdisqualifiedquot - det vil si bli en ikke-kvalifisert aksjeopsjon - dersom arbeidstaker selger aksjen innen ett år etter utøvelsen av opsjonen. Dette innebærer at arbeidstaker vil betale ordinær inntektsskatt på 28 til 39,6 prosent umiddelbart, i motsetning til å betale en langsiktig kapitalgevinst på 20 prosent når aksjene selges senere. Andre typer opsjoner og aksjeplaner I tillegg til alternativene som er omtalt ovenfor, tilbyr enkelte offentlige selskaper § 423 Arbeidsoppkjøpsplaner (ESPP). Disse programmene tillater ansatte å kjøpe aksjeselskap til en diskontert pris (opptil 15 prosent) og motta fortrinnsrett skattemessig behandling på gevinstene som blir opptjent når aksjene selges senere. Mange selskaper tilbyr også aksjer som en del av en 401 (k) pensjonsplan. Disse planene tillater ansatte å sette opp penger for pensjonisttilværelse og ikke skattlegges på denne inntekt før etter pensjonering. Noen arbeidsgivere tilbyr ekstra fordel for å matche medarbeiderbidraget til 401 (k) med aksjeselskap. I mellomtiden kan aksjeselskap også kjøpes med penger investert av den ansatte i et 401 (k) pensjonsprogram, slik at den ansatte kan bygge en investeringsportefølje på en kontinuerlig og jevn hastighet. Spesielle skattehensyn for personer med store gevinster Alternativ minsteskatt (AMT) kan gjelde i tilfeller hvor en ansatt realiserer spesielt store gevinster fra incentivaksjoner. Dette er en komplisert skatt, så hvis du tror det kan gjelde for deg, ta kontakt med din personlige økonomiske rådgiver. Flere og flere mennesker blir rammet. - Jason Rich, Salary ContributorIncentive Aksjeopsjoner Oppdatert 8. september, 2016 Incentive aksjeopsjoner er en form for kompensasjon til ansatte i form av aksjer i stedet for kontanter. Med et incentivaksjonsopsjon (ISO) gir arbeidsgiveren muligheten til å kjøpe aksjer i arbeidsgiverens selskap, eller foreldre eller datterselskaper, til en forutbestemt pris, kalt utøvelseskurs eller strykekurs. Aksjene kan kjøpes til strykpris så snart opsjonen vester (blir tilgjengelig for utøvelse). Strike-priser er fastsatt når opsjonene er innvilget, men opsjonene fordeler seg vanligvis over en tidsperiode. Hvis aksjene øker i verdi, gir en ISO ansatte muligheten til å kjøpe aksjer i fremtiden til den tidligere låste innløsningskursen. Denne rabatten i kjøpesummen på aksjen kalles spredningen. ISOs er beskattet på to måter: på spredningen og på eventuell økning (eller reduksjon) i aksjens verdi ved salg eller på annen måte disponert. Inntekter fra ISO er beskattet for vanlig inntektsskatt og alternativ minimumsskatt, men er ikke beskattet for sosiale trygghet og Medicare formål. For å beregne skattebehandlingen av ISO-er, må du vite: Grantdato: Datoen ISO-ene ble gitt til arbeidstakeren Strykpris: Kostnaden for å kjøpe en aksje på aksje. Utøvelsesdato: datoen da du utøvde ditt valg og Kjøpte aksjer Salgspris: Bruttobeløp mottatt fra salg av aksjene Selgingsdato: datoen hvor aksjene ble solgt. Hvordan ISOs skattes avhenger av hvordan og når aksjen er disponert. Disponering av lager er vanligvis når arbeidstaker selger aksjen, men det kan også inkludere overføring av aksjen til en annen person eller gi aksjen til veldedighet. Kvalifiserende disposisjoner av incentiv aksjeopsjoner En kvalifiserende disposisjon av ISOs betyr ganske enkelt at aksjen, som ble ervervet gjennom en opsjonsopsjon, ble avhendet mer enn to år fra tildelingsdatoen og mer enn ett år etter at aksjene ble overført til den ansatte (vanligvis utøvelsesdagen). Det er en ytterligere kvalifiserende kriterium: skattebetaleren må ha vært kontinuerlig ansatt av arbeidsgiver som gir ISO fra tilskuddsdagen opptil 3 måneder før utøvelsesdagen. Skattemessig behandling av utøvende opsjonsopsjoner Utøvelse av en ISO behandles som inntekt utelukkende for beregning av alternativ minimumskatt (AMT). men ignoreres med det formål å beregne den vanlige føderale inntektsskatten. Spredningen mellom aksjens virkelige markedsverdi og opsjonsprisen er inkludert som inntekt for AMT-formål. Den virkelige markedsverdi måles på datoen da aksjene først blir overførbare eller når rett til aksjen ikke lenger er utsatt for betydelig vesentlig risiko for fortabelse. Denne inkluderingen av ISO-spredningen i AMT-inntekt utløses bare hvis du fortsetter å holde aksjen ved utgangen av samme år hvor du utøvde opsjonen. Hvis aksjene selges innen samme år som øvelse, trenger ikke spredningen å bli inkludert i din AMT-inntekt. Skattemessig behandling av kvalifiserende disposisjoner med tilskuddsmessige opsjoner En kvalifiserende disposisjon av en ISO er beskattet som en realisasjon på de langsiktige kapitalgevinssatsene på forskjellen mellom salgsprisen og kostnaden ved opsjonen. Skattebehandling av diskvalifiserende disposisjoner av incentivaksjoner En diskvalifiserende eller ikke-kvalifiserende disposisjon av ISO-aksjer er enhver annen disposisjon enn en kvalifiserende disposisjon. Diskvalifiserende ISO-disposisjoner beskattes på to måter: Det vil være kompensasjonsinntekter (gjenstand for ordinære inntektsrenter) og gevinst eller tap (underlagt kortsiktige eller langsiktige kapitalgevinster). Inntektsbeløpet bestemmes som følger: Hvis du selger ISO til et overskudd, er kompensasjonsinntektene spredningen mellom aksjens virkelige markedsverdi når du benyttet opsjonen og opsjonsprisen. Eventuelt overskudd over kompensasjonsinntekt er gevinst. Hvis du selger ISO-aksjene med tap, er hele beløpet et underskudd, og det er ingen kompensasjonsinntekt å rapportere. Tilbakebetaling og estimerte skatter Vær oppmerksom på at arbeidsgivere ikke er pålagt å holde skatt på utøvelse eller salg av opsjonsopsjoner. Følgelig kan personer som har utøvet men ennå ikke solgt ISO-aksjer ved årsskiftet ha pådratt alternative minimumskatter. Og personer som selger ISO-aksjer, kan ha betydelige skatteforpliktelser som betales for lønnsopphold. Skattytere skal sende inn utbetalinger av estimert skatt for å unngå å få en balanse på grunn av deres selvangivelse. Du kan også øke mengden av tilbakeholdenhet i stedet for å foreta estimerte utbetalinger. Incentive aksjeopsjoner rapporteres på Form 1040 på ulike mulige måter. Hvordan insentivopties (ISO) rapporteres, avhenger av type disposisjon. Det er tre mulige skattemessige rapporteringsscenarier: Rapportering av utøvelsen av opsjonsopsjoner og aksjene selges ikke i samme år Øk din AMT-inntekt med spredningen mellom aksjens rettmessige markedsverdi og utøvelseskursen. Dette kan beregnes ved å bruke data som finnes på skjema 3921 levert av arbeidsgiveren din. Først finner du markedsverdien av de usolgte aksjene (skjema 3921 boks 4 multiplisert med boks 5), og deretter trekker du prisen på disse aksjene (skjema 3921 boks 3 multiplisert med boks 5). Resultatet er spredningen, og rapporteres på Form 6251 linje 14. Fordi du gjenkjenner inntekt for AMT-formål, vil du ha et annet kostnadsgrunnlag i disse aksjene for AMT enn for vanlig inntektsskatt. Følgelig bør du holde styr på dette forskjellige AMT-kostnadsgrunnlaget for fremtidig referanse. For regelmessige skattemessige formål er kostnadsgrunnlaget for ISO-aksjene prisen du betalte (utøvelsen eller strykprisen). For AMT-formål er kostnadsgrunnlaget strekkprisen pluss AMT-justeringen (beløpet rapportert på Form 6251 linje 14). Rapportere en kvalifiserende disposisjon av ISO-aksjer Rapporter gevinsten i skjema D og skjema 8949. Du rapporterer bruttoprovenuet fra salget, som vil bli rapportert av megleren på Form 1099-B. You39ll rapporterer også din vanlige prisbasis (øvelsen eller strykprisen, funnet på skjema 3921). Du skal også fylle ut et eget skjema D og skjema 8949 for å beregne kapitalgevinst eller tap for AMT-formål. På den separate planen rapporterer du bruttoprovenu fra salget og ditt AMT-kostnadsgrunnlag (utøvelseskurs pluss en tidligere AMT-justering). På skjema 6251 rapporterer du en negativ justering på linje 17 for å gjenspeile differansen i gevinst eller tap mellom de vanlige og AMT gevinstberegningene. Se instruksjonene for skjema 6251 for detaljer. Rapportering av diskvalifiserende disposisjon av ISO-aksjer Kompensasjonsinntekter er rapportert som lønn på Form 1040 linje 7, og eventuell gevinst eller tap er rapportert på Schedule D og Form 8949. Kompensasjonsinntekter kan allerede inngå i skjema W-2 lønn og skatteoppgave fra arbeidsgiveren i beløpet som vises i boks 1. Noen arbeidsgivere vil gi en detaljert analyse av boksen 1 beløp på den øverste delen av W-2. Hvis kompensasjonsinntektene allerede er inkludert på W-2, må du bare rapportere lønnene dine fra Form W-2 boks 1 på Form 1040 linje 7. Hvis kompensasjonsinntektene ikke allerede er inkludert på W-2, beregner du deretter din kompensasjonsinntekt, og inkludere dette beløpet som lønn på linje 7, i tillegg til beløpene fra skjemaet W-2. På skjema D og skjema 8949 rapporterer du bruttoprovenuet fra salget (vist på Form 1099-B fra megleren) og kostnadsgrunnlaget i aksjene. For diskvalifiserende disposisjoner av ISO-aksjer, vil kostnadsgrunnlaget være strekkprisen (funnet på skjema 3921) pluss eventuelle kompensasjonsinntekter rapportert som lønn. Hvis du solgte ISO-aksjene i et annet år enn året der du utøvde ISO, vil du ha separat AMT-pris, slik at du kan bruke en egen Planlegg D og Form 8949 for å rapportere den forskjellige AMT-gevinsten, og du vil bruke Form 6251 til rapportere en negativ justering for forskjellen mellom AMT gevinsten og den ordinære kapitalgevinsten. Skjema 3921 er et skatteform som brukes til å gi ansatte informasjon om opsjonsopsjoner som ble utøvd i løpet av året. Arbeidsgivere gir en forekomst av skjema 3921 for hver utøvelse av opsjonsopsjoner som skjedde i løpet av kalenderåret. Ansatte som hadde to eller flere øvelser kan få flere skjemaer 3921 eller kan få en konsolidert oppgave som viser alle øvelsene. Formateringen av dette skattedokumentet kan variere, men det vil inneholde følgende opplysninger: Identitet av selskapet som overførte aksjer under en incentiv opsjonsplan, identitet til den ansatte som utnytter aksjeopsjonsopsjonen, dato incitamentsprogrammet ble gitt, dato for aksjekursopsjonen, utøvelseskurs per aksje, virkelig markedsverdi per aksje på utøvelsesdagen, antall aksjer ervervet. Denne informasjonen kan benyttes til å beregne kostnadsgrunnlaget i aksjene, for å beregne inntektsbeløpet som behøves å bli rapportert for den alternative minimumsskatten og å beregne beløpet av kompensasjonsinntekt på en diskvalifiserende disposisjon og å identifisere begynnelsen og slutten av den spesielle holdingsperioden for å kvalifisere for foretrukket skattemessig behandling. en spesiell opptjeningsperiode for å kvalifisere for kapitalgevinst skatt behandling. Holdingsperioden er to år fra tildelingstidspunktet og ett år etter at aksjene ble overført til arbeidstakeren. Skjema 3921 viser tildelingsdato i boks 1 og viser overføringsdato eller treningsdato i boks 2. Legg til to år til datoen i boks 1 og legg til ett år til datoen i boks 2. Hvis du selger dine ISO-aksjer etter hvilken dato som helst er senere, da vil du ha en kvalifiserende disposisjon, og eventuelle gevinst eller tap vil være helt en gevinst eller tap beskattet på langsiktige kapitalgevinster. Hvis du selger dine ISO-aksjer når som helst før eller på denne dato, så har du en diskvalifiserende disposisjon, og inntekten fra salget blir beskattet delvis som kompensasjonsinntekt ved ordinære skattesatser og delvis som gevinst eller tap. Beregning av inntekter for alternativ minsteskatt på utøvelse av en ISO Hvis du utøver et incentivopsjonsopsjon og ikke selger aksjene før slutten av kalenderåret, vil du rapportere tilleggsinntekt for den alternative minimumskatten (AMT). Beløpet som er inkludert for AMT-formål er differansen mellom aksjens virkelige markedsverdi og kostnaden av aksjeopsjonsopsjonen. Den virkelige markedsverdi per aksje er vist i boks 4. Kostnaden for aksjekursen for tilskuddsmodellen eller utøvelseskursen er vist i boks 3. Antall aksjer kjøpt er vist i boks 5. For å finne beløpet som skal inkluderes som inntekt for AMT-formål, multipliser beløpet i boks 4 med mengden av usolgte aksjer (vanligvis det samme som angitt i boks 5), og fra dette produktet trekke utøvelsesprisen (boks 3) multiplisert med antall usolgte aksjer (vanligvis samme beløp vist i boks 5). Beregn dette beløpet på skjema 6251, linje 14. Beregning av kostnadsgrunnlag for vanlig skatt Kostnadsgrunnlaget for aksjer ervervet gjennom et incentiv aksjeopsjon er utøvelseskursen som vises i boks 3. Driftsgrunnlaget for hele aksjeplaatsen er dermed beløpet i boks 3 multiplisert med antall aksjer vist i boks 5. Denne figuren vil bli brukt på Schedule D og Form 8949. Beregning av kostnadsgrunnlag for AMT-aksjer utøvet på ett år og solgt i et påfølgende år har to kostnadsbaser: en for vanlig skatt og en for AMT formål. AMT-kostnadsgrunnlaget er den vanlige skattegrunnlaget pluss inntektsbeløpet for AMT. Denne figuren vil bli brukt på en egen liste D og Form 8949 for AMT beregninger. Beregning av kompensasjon Inntektsbeløp på diskvalifiserende disposisjon Hvis aksjeopsjoner aksjer selges i diskvalifiserende opptjeningsperiode, blir en del av gevinsten skattet som lønn underlagt ordinær inntektsskatt, og gjenværende gevinster eller tap blir beskattet som kapitalgevinster. Beløpet som skal inkluderes som kompensasjonsinntekt, og som regel inkludert i Form W-2-boks 1, er spredningen mellom aksjens virkelige markedsverdi når du benyttet opsjonen og utøvelseskursen. For å finne dette, multipliserer markedsverdien per aksje (boks 4) med antall solgte aksjer (vanligvis det samme beløpet i boks 5), og fra dette produktet trekker utøvelsesprisen (boks 3) multiplisert med antall solgte aksjer vanligvis det samme beløpet som vises i boks 5). Dette kompensasjonsinntektsbeløpet er vanligvis inkludert i skjemaet W-2, boks 1. Hvis det ikke er inkludert på W-2, ta med dette beløpet som tilleggslønn på Form 1040 linje 7. Beregning av justert kostnadsgrunnlag på diskvalifiserende disposisjon Start med din kostnadsgrunnlag, og legg til eventuell kompensasjon. Bruk denne justerte kostnadsgrunnlaget for rapportering av gevinst eller tap på Schedule D og Form 8949. Vis hele artikkelen Fortsett å lese.

Tuesday, 28 November 2017

1 2 3 4 Trading System


Et 1-2-3-4 reverseringsdiagrammønster er oppbygget av 4 definerbare punkter, kjent som punkt 1, 2. 3 og 4. Et typisk 1-2-3-4 diagrammønster er best omsatt etter et sterkt valutapar opp - eller downtrend og kan defineres av et enkelt sett av handelsregler. En forhandler kan bekrefte returhandel med en teknisk indikator som DMI eller MACD. 1-2-3-4 Grunnleggende regler for korte handler Punkt (1): Det høye i et oppadgående valutamarked. Punkt (2): En nedadgående korreksjon i opptrenden, den laveste linjen i korreksjonen før prisen går tilbake til punkt (3). Punkt (3): Den høye i bevegelsen opp fra punkt (2), men en feil i å lage en ny høyere høy (punkt 1). Punkt (4): Gå kort 1 pip under punkt (2) 1-2-3-4 Grunnleggende regler for lange handler Det motsatte gjelder når du bruker disse grunnleggende regler for lange handler, men nå: Punkt (1): Den lave i en nedtrendende valutamarkedet. Punkt (2): En oppadgående korreksjon i nedtrenden, den høyeste linjen i korreksjonen før prisen faller tilbake opp punkt (3). Punkt (3): Den lave i bevegelsen ned fra punkt (2), men en feil i å lage en ny lavere lav (punkt 1). Punkt 4: Gå lang 1 pip over punkt (2) 1-2-3-4 Opp Forex Reversal Strategy ved hjelp av MACD 1) Gjør dette reverseringsmønsteret bare etter en sterk nedtrending 2) Plasser poeng (1), (2) og (3) på diagrammet ditt 3) Sett en KJØP-ordre 1 pip over (2) 4) Bekreft handel med MACD-indikatoren (eller en annen), MACD må signalere en kjøp eller kjøpsmodus allerede. 5) Målnivå: Beregn avstanden mellom (2) og (3) hvis for eksempel avstanden mellom (2) og (3) er 50 pips, enn 50 pips er målet ditt. 6) Sett ditt stopp 1 pip under (3) 1-2-3-4 Down Forex Reversal Strategy ved å bruke DMI 1) Gjør dette reverseringsmønsteret bare etter en sterk opptreden 2) Plasser poengene 1, 2 og 3 ) på diagrammet ditt 3) Sett en SELL-ordre 1 pip under (2) 4) Bekreft handel med DMI-indikatoren (eller en annen) DMI må signalere en selger eller i salgsmodus allerede. 5) Målnivå: Beregn avstanden mellom (2) og (3) hvis for eksempel avstanden mellom (2) og (3) er 250 pips, enn 250 pips er målet ditt. 6) Sett ditt stopp 1 pip over (3) Du kan også like: Dine detaljer er strengt beskyttet, trygt og aldri selges eller deles. Vi hater spam så mye som du gjør. Mer informasjon om vår personvernpolicy. Alle artikler, systemer, strategier, anmeldelser, vurderinger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon som finnes på dette nettstedet, av Aboutcurrency, dets partnere eller bidragsytere, er gitt som generell markedskommentar og utgjør ikke investeringsråd. Overcurrency aksepterer ikke ansvar for tap eller skade, inkludert, uten begrensning, tap av fortjeneste, som kan oppstå direkte eller indirekte fra bruk av eller tillit til slik informasjon. Opphavsretts kopi 2017 Omkurs. Alle rettigheter reservert. Risikoopplysning: Trading forex på margin har høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Muligheten er at du kan opprettholde et tap av noen eller hele din opprinnelige investering, og derfor bør du ikke investere penger som du ikke har råd til å tape. Du bør være oppmerksom på alle risikoene forbundet med valutahandel, og søk råd fra en uavhengig finansiell rådgiver hvis du er i tvil. Forex trading strategi 4 (Simple 1-2-3 svinger) Skrevet av Edward Revy 28. februar 2007 - 15.30. Og her snakker vi igjen om strategien som motstod testen av tiden. Denne Forex trading metoden er basert på samme studie av definere støtte og motstand nivåer og handel på det faktum av deres brudd. Et handelsoppsett krever bare et åpent diagram og ingen restriksjoner for valuta - eller tidsbestemmelsesinnstillingene. Entry rules: Når prisen gjør det gjennom pivotlinjen - stiplede hvite linjen på figuren under (trukket med den nyeste prisposten) - og lukkes over (for opptrend) eller under (for downtrend) linjen buysell tilsvarende. Avgangsregler: ikke satt. Utgangen kan imidlertid bli funnet ved hjelp av Fibonacci-metoden, eller handelsmenn kan måle avstanden mellom punkt 2 og punkt 3 og projisere det på diagrammet for utgang. Tilgang: Som et ekstra verktøy kan handelsmenn bruke MACD (12, 26, 9). Reglene for oppføring vil da være neste - kan vi ta en SALG-rekkefølge: Når MACD-linjene krysser nedover, ser du etter 1-2-3 oppsett for å danne. Når prisen begynner å angripe pivotlinjen, kontrollerer du at MACD fortsatt er i SELG-modus (to linjer går ned). Når prisen lukkes under pivotlinjen, plasser Selg rekkefølge. Samme diagram: MACD (12, 26, 9) er lagt til. 1-2-3-4 Forex Trading Method 1-2-3-4 Forex Trading Strategy er en enkel strategi som er nesten lik forexsystemet 123, men med en ekstra trinn som er punkt 4. Et typisk 1-2-3-4 diagrammønster er best omsatt etter et sterkt valutapar opp - eller nedtrend og kan defineres av et enkelt sett med handelsregler. En forhandler kan bekrefte returhandel med en teknisk indikator som DMI eller MACD. Noen handelsmenn sa at denne forexstrategien har en god suksessrate i å lese retningen til markedsprisen. Anbefalt å bruke denne forexstrategien på 1H-diagram eller høyere og unngå å bruke den på mindre tidsramme. 1-2-3-4 Grunnleggende regler for korte handler Punkt 1: Den høye i et oppadgående valutamarked. Punkt 2: En nedadgående korreksjon i opptrenden, den laveste linjen i korreksjonen før prisen beveger seg tilbake til punkt 3. Punkt 3: Høyden i bevegelsen opp fra punkt 2, men en feil i å lage en ny høyere høy 1). Punkt 4: Gå kort 1 pip under punkt 2 Omvendt er sant når du bruker disse grunnleggende regler for lange handler, men nå: Punkt 1: Den lave i et nedadgående valutamarked. Punkt 2: En oppadgående korreksjon i nedtrenden, den høyeste linjen i korreksjonen før prisen faller tilbake opp punkt 3. Punkt 3: Den lave i bevegelsen ned fra punkt 2, men en feil i å lage en ny lavere lav (punkt 1) . Punkt 4: Gå lenge 1 pip over punkt 2 1-2-3-4 Opp Forex Reversal Strategi ved hjelp av MACD Handel dette reverseringsmønsteret bare etter en sterk nedtrending. Plasser poeng 1,2 og 3 på diagrammet. Legg en KJØP-ordre 1 pip over 2 Bekreft handel med MACD-indikatoren (eller en annen), MACD må signalere en kjøp eller kjøpsmodus allerede. Målnivå: Beregn avstanden mellom 2 og 3 hvis for eksempel avstanden mellom 2 og 50 pips, enn 50 pips er målet ditt. Plasser stoppet ditt 1 pip under 3 1-2-3-4 Down Forex Reversal Strategy Bruk DMI Trade dette reverseringsmønsteret bare etter en sterk opptreden Plasser poeng 1,2 og 3 på diagrammet ditt Plasser en SALG-ordre 1 pip under 2 Bekreft handel med DMI-indikatoren (eller en annen) DMI må signalere en selger eller i salgsmodus allerede. Målnivå: Beregn avstanden mellom 2 og 3 hvis for eksempel avstanden mellom 2 og 3 er 250 pips, enn 250 pips er målet ditt. Plasser stoppet 1 pip over 3 Kilde: omkretsløpTråd med Wolfe Waves Wolfe-bølger er oppkalt etter Bill Wolfe, en handelsmann som spesialiserte seg på handel med SampP500-indeksen og som er kreditert ved først å beskrive Wolfe Wave-handelssystemet og oppfatte indikatoren som går forbi samme navn. Wolfe Wave trading system er faktisk litt lik Elliot bølgene, men med noen subtile forskjeller. Wolfe Waves simulerer simpelthen den naturlige rytmen av prisbevegelsen som finnes i forexmarkedet og faktisk på alle finansmarkeder. Som du sikkert vet, går prisbevegelsene i markedet ikke i en rett linje, men skjer i bølger som en varierende tilbuds - og etterspørseldynamikk som opererer i markedskraften, prishandlingen beveger seg opp og ned som bølgene til et hav, selv når prishandlingen i siste ende går i en oppadgående, nedadgående eller horisontal retning. Wolfe Waves forekommer i en 1,2,3,4,5 orientering, og arrangementene av disse punktene vil avhenge av om markedet har en bullish retning eller en bearish orientering. Arrangementet for disse bølgeområdene er vist under for bullish og bearish markeder: Bullish Wolfe Wave Bearish Wolfe Wave Fra diagrammet ovenfor kan vi tydelig se at bølgemønstrene i Wolfe Wave formasjonene kan brukes ikke bare for å definere trenden i markedet med tilhørende tilbakekallelser og fortsettelsessekvenser, men også de områdene hvor prishandlingen danner store eller mindre støtte - og motstandsområder. Hvordan Wolfe Waves brukes i teknisk analyse Fem bølger utgjør det typiske bølgeformasjonsmønsteret sett i Wolfe Wave. Vi har følgende bølger: 8211 1-2 8211 2-3 8211 3-4 8211 4-5 8211 5-EPA Tellingsekvensen for Wolfe-bølgen er angitt i dette eksemplet hentet fra den bullish Wolfe-bølgen. Sekvensen for den bearish Wolfe-bølgen kan utledes ved å bare ta motsatt side av sekvensen sett i den haussefulle bølgen. Punkt 2 representerer toppen av bølgen, og dette er egentlig den høyeste delen av en Bullish Wolfe-bølge. I en bearish Wolfe-bølge vil dette punktet være bunnen av bølgen og representerer den laveste delen av bølgemønsteret. Punkt 1 er utgangspunktet for bølgen, og representerer bunnen av bølgen før fremveksten av 2-3 bølge-sekvensen. I en bearish Wolfe-bølge ville det være utgangspunktet som representerer toppen av mønsteret før fremveksten av 2-3 bølge-sekvensen. Punkt 3 er bunnen dannet av prisnedgang fra punkt 2. I en bearish Wolfe-bølge vil det være en topp dannet fra prisoppstigning fra punkt 2. Den er vanligvis lavere enn punkt 1 i en bullish Wolfe-bølge, men høyere enn punkt 1 i bearish Wolfe-bølgen. Punkt 4 representerer den øverste delen av prisrampen fra punkt 3 eller toppen av 3-4 bølge-sekvensen, men den ligger på et lavere horisontalt nivå enn punkt 2. I en bearish Wolfe-bølge er det bunnen av en 3-4 bølgesekvens og er vanligvis høyere enn punkt 2. Punkt 5 strekker seg lavere fra punkt 4 i en bullish Wolfe-bølge, og vanligvis er forlengelsen av en trendlinje som trekkes fra punkt 1 til 3. I bearish versjonen av Wolfe-bølgen ser vi punkt 5 som strekker seg oppover fra punkt 4, og fullfører trendlinjen trukket fra punkt 1 til 3. Så vi ser tydelig at Wolfe-bølger har en tendens til å forekomme symmetrisk med intervaller, med den haussefulle Wolfe-bølgen som inneholder to områder med prisforskudd, 2 områder av retracement og deretter en bullish breakout av 2-4 trendlinjen. Den bearish Wolfe-bølgen har to områder av prisnedgang etterfulgt av sekvensielt av 2 områder av prisforskudd og deretter en ulemper på 2-4 trendlinjen. Handel med Wolfe Waves I handel med Wolfe-mønsteret vil vi bli introdusert til konseptet EPA (forventet pris ved ankomst av prisaksjon fra punkt 5) og ETA (forventet ankomsttid for prishandling fra punkt 1 til 3 til 5 til et vertikalt nivå tilsvarende EPA). Ta en titt på det bullish Wolfe-bølgekartet nedenfor: Legg merke til at 1-2 og 3-4 prisbølgene er nesten symmetriske, som det er 2-3 og 4-5 prisbølgene. Flyttet fra punkt 5 forventes å bryte 2-4 trendlinjen for å komme fram til et punkt kjent som EPA, som kan brukes som resultatpoeng for enhver handel tatt fra punkt 5. Hovedkomponentene i å sette opp handler med Wolfe-bølgene er som følger: a) Finne balansen i hele bølgemønsteret. Balansepunktet tilsvarer vanligvis punkt 3 dersom markedet befinner seg i punkt 5. b) Bestemme når markedet er i punkt 5 slik at handelen kan tas derfra. Hvis du kan se på dette bildet av en seesaw med to forskjellige vekter i begge ender av enheten, hvor ville balansen i markedet svinge. Det ville sikkert svinge nedover, da tyngre vekt ville trekke seesaw ned. Det er slik det er i forexmarkeder. Det er også to typer vekter i drift på markedet: de på etterspørselssiden og de på forsyningssiden. Når etterspørselen overstiger tilbudet, går prisen på valutaen opp. Når tilbudet overstiger etterspørselen (som vi ser på bildet der 20 kg vekt representerer tilbud), vil prisene falle. Så når vi konfronteres med en markedssituasjon der en Wolfe-bølge kan trekkes og markedet ses som punkt 5, kan du være sikker på at handelen vil gå i motsatt retning fra punkt 5 til EPA. EPA kan faktisk utledes fordi det er på samme vertikale plan med ETA. Nøkkelfaktoren er imidlertid i stand til å bestemme balansepunktet og punktet som prishandlingen er ved punkt 5. Bestemme balansepoeng og handelspunktsoppføring Som vi tidligere sa, ligger balansen mellom punkt 3. Balansepunktet kan bare bestemmes når hele 1,2,3,4,5 Wolfe-bølgemønsteret er dannet. Når dette skjer, må du først se om poeng 1,3,5 kan kobles til en trendlinje i riktig retning. Denne trendlinjen skal skrånende nedover i et bullish Wolfe-bølgemønster og skrånende oppover i et bearish Wolfe-bølgemønster. Noen ganger kan hellingsvinkelen være veldig minimal. Når denne trendlinjen kan koble til punkter 1,3 og 5, tegne en annen trendlinje for å koble til punkt 3 og 4. Denne trendlinjen bør utvides for å møte 1-3-5 trendlinjen for å møte på et skjæringspunkt kjent som ETA. Det neste trinnet er å koble de enkelte punktene for å se om 1-2 og 3-4 vil ha symmetri, og også sjekke for å se at 2-3 og 4-5 har symmetri. Vær oppmerksom på at perfekt symmetri ikke kan oppnås det beste forhandleren kan håpe på, er linjer som er nesten symmetriske. På diagrammet, utvide en teoretisk linje fra punkt 5 til et annet punkt som forventes å være den forventede prisen ved ankomst eller EPA. EPA skal ligge på nesten samme vertikale plan som EPA. Linjeforbindelsespunktet 5 til EPA er prishandlingen som forventes å følge. Handelsinngangen skal gjøres ved punkt 5, med EPA som fortjeneste målet mens stoppet tap skal plasseres utover trenden linje som forbinder punktene 1, 3, 5. Parametre for handelen er: 8211 Entry pris på punkt 5: 1,2683 8211 Stopptab: 1,2758 8211 Ta fortjeneste: 1.2415 8211 Risikovinstforhold: Ca. 1: 3,5 For å kunne tjene mye av denne handelskonfigurasjonen, må du være i riktig prisretning, og du må også klare handlingene riktig . Dette er hva Wolfe wave mønstrene er programmert til å gjøre. De fleste vil bli lurt, spesielt hvis prishandlingen går fra punkt 4 til 5, og de tror at markedet skal fortsette i samme retning. Men en kresne handelsmann som bruker Wolfe-bølgene for analyse av handelen, vil kunne se en handel som beveger seg i motsatt retning fra punkt 5 til EPA. Konklusjon Det er ingen grense for hva som kan oppnås med Wolfe-bølgene. Problemet er alltid å kunne identifisere og korrekt spore mønsteret. For de som leter etter den automatiserte måten å spore dette mønsteret, kommer Autochartist til redning. Men min erfaring med dette verktøyet viser at noen av 1,2,3,4,5 mønstrene ikke er riktig sporet av dette verktøyet. Jeg vil derfor anbefale at handelsmannen trener seg selv for å forstå fullt ut hvordan man identifiserer og sporer Wolfe-bølgemønsteret, og forstår også hvordan man oppdager balansen (punkt 3) og handelsstedet (punkt 5) også som handelsstedet (EPA). Oppmerksomhet Forfatterens syn er helt alene.

Forex Trading Strategier Bangla Avis


Online forex trading: Lysestake strategi og timing Det er mange handelsmenn og ulike strategier. Det kan være fryktinngytende når du leser om gode handelsmenn og hvordan de gjennom årene har oppdaget, perfeksjonert og anvendt sine strategier. De fleste av deres strategier kommer fra markedsobservasjoner. Det er som en tilskuer som ser på en fotballkamp og tar notater, som en trener ville gjøre, på områdene styrker og svakheter i begge lag. Så også, observere strategiske handelsmenn samspillet mellom markedsbevegelser (basert på mange faktorer) mellom markedsdeltakere og selgere. Jeg har skrevet om min 5Ps strategi her, som har en lenke til denne artikkelen, men jeg vil bare sette ut ovennevnte strategi og utstede det til fordel for lesere og handelsmenn. Vær oppmerksom på at det ikke er 100 prosent idiotsikkert, men det fungerer, hvis det forstås. Lysestaken er et teknisk verktøy som brukes av japansk i 1700-tallet for å handle ris, men tilpasset av den vestlige verden i online handel (Steve Nison, Introduksjon til Lysestaker). Det er et kraftig verktøy. Faktisk bruker noen handelsmenn det bare uten at noen teknisk indikatorhandel er borte. Jeg har hatt grunn til å trene handelsmenn på sine eiendommer og timing som en del av strategisk handel. Mange lurer på at de tar formasjonen lett uten å knytte noen ukjente viktige kombinasjoner til det for lønnsom handel. Lysestaker er kategorisert etter deres mønstre og handlinger for å kjøpe, selge eller holde seg til side. De peker på markedsuttalelser. En student spurte en gang om at hvis alle visste om lysestaker, hvorfor skulle handelsmenn møte tap. Hans spørsmål ble riktig besvart ved slutten av kurset at mange av handlende på forskjellige tidspunkter ville se formasjoner annerledes og gå til for tidlig eller sen oppføring. Som i artikkelen i 5Ps handelsstrategi er det ikke nok en lysestakeformasjon, posisjonen er viktig i det generelle diagrammet og viktigst, timingen (periodicitet). Ved bruk av lysestake som et strategisk verktøy for handel, basert på min erfaring, må en handelsmann holde seg til tidsrammen han eller hun bruker mest for handel, etter å ha analysert markedet med andre tidsrammer. Ved å huske studenten som spurte spørsmålet, skjønte han senere at ikke alle bullish lysestaker eller bearish lysestaker ville indikere kjøp eller salg. Plasseringen av et sterkt bullish mønster lysestake kan heller indikere et overkjøpt marked, avhengig av tidsrammen (periodicity). En naiv handelsmann som ikke vet dette kan velge et kjøp og senere oppdage at det er en sen oppføring. Tap starter hvis han ikke går ut av handel tidligere på stedet eller med et soptap, kan markedet være dårlig for ham, og verre hvis pengene ikke er på plass. Mange legger sine bestillinger i løpet av en lysestakeformasjon. Dette kan ikke være riktig. For eksempel går en fire timers periodisitetslysformasjon som går bearish, sier om 2 timer 45 minutter inn i lysestaken for handelstiden, kan til slutt gå bullish på slutten. Men hvis en handelsmann tenker eller bestemmer seg for at handelen kan ende opp med baisse og dermed komme tidlig eller sent, så kan han være verre for det. Fremtidige lysestakehandlinger bestemmes av tidligere (e) i retningsriktning, derfor anbefales det å ta en beslutning ved begynnelsen av lysestakeformasjonen (avhengig av hvilken tidsramme handelsmannen bruker) for å komme inn på markedet eller plassere begrensningsordrer. Tålmodighet er dyden her. Strategisk handel er tilgjengelig for forhandlere online, en-mot-en eller på gruppebasis. Vennligst bestill for din hvis det er nødvendig. Det kan være litt dyrere, men jeg kan forsikre deg om at det er verdt det. Markedssignalene nedenfor har blitt omhyggelig studert og gitt, ved hjelp av en lengre tidsramme (ukentlig og månedlig periodicitetsanalyse, for å være presis) for lesere og handelsmenn å ha en lønnsom handel mot årets festlige periode. Vær så snill, nyt og ikke glem å sende meg en del av støvet. Jeg ønsker dere alle en lykkelig og lønnsom handel. Markeds tips for uken Mandag 28. november Fredag ​​9. desember 2016 Vær oppmerksom på de foreslåtte oppføringspoengene. Kjøpene handler trolig ned i uken tidlig på dagen. Du kan derfor handle dem på salg i påvente når de når SEPene og omvendt for SALG handler også. Entry (SEP) og exit (TPSL) kan også være hos forhandleres skjønn. USDJPY (KJØP): Oppføring: 110.00 8211 110.98 TP: 116.18 .6925 SL: 106.27 EURJPY (KJØP): Oppføring: 118.00-118.45 TP: 123.30 SL: 116.27 GBPJPY (KJØP): Oppføring: 138.00-138.21 TP: 148.00 SL: 129.61 SEP foreslått inngangspunkt. TP 8211 Ta fortjeneste. SL Stop Loss Book for strategisk og normal trening i forkant. Besøk kardsfx eller ring 01-3429029, 08039391041, 08148405500 eller send en mail for detaljer til email160beskyttet eller email160beskyttet. Opphavsrett PUNCH. Alle rettigheter reservert. Dette materialet og annet digitalt innhold på denne nettsiden må ikke gjengis, publiseres, kringkastes, omskrives eller omfordeles helt eller delvis uten skriftlig forhåndstillatelse fra PUNCH. ICYMI: Hva Nnamdi Kanu fortalte oss i fengselet Utomi Enlig far deportert etter 20 år i USA Jeg ble fornærmet for å foreslå import av gress Ogbeh Heroic Ebola sykepleier dør på sykehus fordi leger nektet å røre ved henne FG skulle utløse Kanu NnamaniForex trading: Scalping strategi Å tjene penger er det som alle forex spekulanter (handelsmenn) er ute for, men det er mange strategier for å oppnå dette av dem. Noen gjør det på scalping, intradag eller swing trading. Valget kan ha å gjøre med tilgjengeligheten av tid til handel, volumer involvert og investert kapital. Scalping vil være vårt fokus i denne artikkelen. Noen meglere unngår handlingen av scalping og straffer handelsmenn dersom de gjøres ofte innen en angitt periode. De hevder at de ser det som en måte å scalpers tar for mye av fordel av markedsmuligheter, mens andre ser det som ikke noe problem. I stor grad er det en god strategi å samle store fortjenester, hvis det er godt perfeksjonert, når mulighetene oppstår på et lite tidsrammediagram med par som også har lave spredninger. Scalping innebærer dermed å ta fortjeneste på små prisendringer kort tid etter at en handel er inngått. Det er basert på antagelsen om at de fleste valutapar først vil bevege seg i ønsket retning. Scalpers tar så mange små overskudd som mulig, og de lykkes ved å gjøre flere vinnende handler enn tapere. En ren scalper som adopterer håndverket som sin primære stil, vil gjøre hundrevis av handler på en dag, ved hjelp av de fleste 1-minutters diagrammer og sitatsystemer. Når markedet er hakket (sidelengs eller konsoliderende) eller låst i et smalt område, kan en kortere tidsramme avsløre synlige trender, og muligheten til å hodebunnen. Enhver handel som tar overskudd nær 1-til-1 risikovilkår er en hodebunn. Hvis en næringsdrivende går inn i sin stilling for en skalphandel med 20 målresultat med et stopp på 19,90, er risikoen 10 cent. Et 1-til-1 risikovederlagsforhold oppnås kl 20.10. Den første typen scalping er markedstillverkning. En scalper forsøker å kapitalisere på en bestemt valuta par spredt ved samtidig å legge inn et bud og et tilbud. Dette fungerer bare på ikke-flyktige valutapar, og det er vanskelig å bruke med suksess på grunn av konkurranse fra markeds beslutningstakere. Den andre typen scalping tar store kjøp eller salgsposisjoner som relatert til størrelse eller volum på et valutapar og utvider for en gevinst på en svært liten prisbevegelse. Den tredje typen ser en nærmann nærme en posisjon så snart det første utgangssignalet nærmer seg 1-til-1-risikovederlaget. Scalpers må ha en streng avslutningsstrategi fordi et stort tap kan slette mange små gevinster. De trenger de riktige verktøyene, for eksempel en live feed. De trenger også direkte tilgang til megler og utholdenhet for å plassere mange handler. Ikke kast bort tid til å delta i trening på ligaen for vellykkede scalpers. Besøk kardsfx Referanse 8211 investopedia Trading tipssignaler for uken Mandag 22. februar 8211 Fredag ​​26. februar 2016 Inntak Forslag til inngangspris (SEP) og exit Take ProfitStop Loss (TPSL) kan også være hos forhandlerens skjønn. Entry (SEP) og utgang (TPSL) kan også forekomme før eller før eller mellom den fastsatte perioden. Pengestyring anbefales strengt. EURUSD (KJØP LIMIT): Foreslått oppføring 1.1105 8211 1.1130. email160beskyttet email160beskyttet Forventet tilbakekalling kan forekomme før SEP. USDCHF (SELL LIMIT): Foreslått oppføring 0.9925. email160beskyttet Forventet trekk tilbake oppover kan forekomme før SEP. GBPUSD (KJØP LIMIT): Foreslått oppføring 1.4336 -1.4372. email160beskyttet Forventet tilbaketrekking nedover kan forekomme før SEP. GBPNZD (KJØP LIMIT): Foreslått oppføring 2.1636 8211 2.1655. email160beskyttet Forventet tilbaketrekking oppover kan forekomme før SEP. GBPAUD (KJØP LIMIT): Foreslått oppføring 2.0097 8211 2.0107. email160beskyttet trekk tilbake oppover kan forekomme før SEP. EURHKD (KJØP LIMIT): Foreslått oppføring 8.6414 8211 email160beskyttet email160beskyttet Forventet tilbakekalling kan forekomme før SEP. Besøk vår hjemmeside kardsfx eller Ikeja-kontoret (2. etasje 67 Obafemi Awolowo Way. Overfor Olowu Bussholdeplass) for mer hjelp på din investering eller kontoadministrasjon, kontoåpning og opplæring. Betingelser og vilkår gjelder. Registrering for mars 2016 Batch er på. Meld deg nå for din ukedag, helg eller online-klasse. Ring 01-3429029, 08039391041, 08148405500 eller send en mail for detaljer til email160beskyttet eller email160beskyttet Copyright PUNCH. Alle rettigheter reservert. Dette materialet og annet digitalt innhold på denne nettsiden må ikke gjengis, publiseres, kringkastes, omskrives eller omfordeles helt eller delvis uten skriftlig forhåndstillatelse fra PUNCH. ICYMI: Hva Nnamdi Kanu fortalte oss i fengselet Utomi Enkelt far deportert etter 20 år i USA Jeg ble fornærmet for å foreslå import av gress Ogbeh Heroic Ebola sykepleier dør på sykehus fordi leger nektet å røre henne FG burde frigjøre Kanu NnamaniNow, du kan tjene penger på nettet med Forex trading i det globale Forex trading markedet som er verdens største, mest lønnsomme, kraftigste og mest vedvarende handelsmarkedet. For de som ikke vet det ennå, FOREX en forkortelse for FOREIGN EXchange eller valutaveksling. Valutakurs er kjøp eller salg av valuta mot salg eller kjøp av en annen. FOREX-markedet er det globale interbankmarkedet hvor alle valutaer handles. BengaliForex vil hjelpe deg med å bli en av de beste Forex Traders med vår grunnleggende informasjon om forex trading, i tillegg til andre forex artikler, forex verktøy, beste Forex bøker i markedet, nyeste up-to-date Forex trading nyheter. Også, vi vil gi deg de beste forex trading systemer og forex meglere som er lydhør overfor dine individuelle behov som en forex handelsmann. Valutakurshandel (Forex) er rett og slett utveksling av en valuta for en annen. Hver Forex-handel kan teoretisk sett betraktes som en spredningshandel hvor du kan kjøpe en valuta, du må selge en annen. Konvensjonen dikterer at valutaene måles i enheter per 1 USD. For eksempel er 1 USD verdt rundt 125 JPY (japansk yen) eller 1 USD er verdt ca 1.5000 CHF (sveitsiske franc). Som et resultat, når USDJPY setter pris på verdi, er det USD som har verdsatt seg i verdi i forhold til JPY og ikke omvendt. Posisjonsvis, å eie eller være lang USDJPY betyr at du er lang USD og samtidig kort JPY. USD er derfor standard blyvaluta. Om valutamarkedet Valutamarkedet, også omtalt som Forex eller FX-markedet, er det største finansmarkedet i verden, med en daglig gjennomsnittlig omsetning på godt over US1 billioner - 30 ganger større enn det samlede volumet av alle USA aksjemarkeder. Valutakurs er samtidig kjøp av en valuta og salg av en annen. Det er to grunner til å kjøpe og selge valutaer. Om lag 5 av den daglige omsetningen er fra selskaper og myndigheter som kjøper eller selger produkter og tjenester i et fremmed land, eller må konvertere fortjeneste i utenlandsk valuta til sin valuta. De andre 95 handler for profitt eller spekulasjon. For spekulanter er de beste handelsmulighetene de vanligste handelen (og dermed mest flytende) valutaer, kalt Majors. I dag involverer mer enn 85 av alle daglige transaksjoner handel med Majors, som inkluderer amerikanske dollar, japanske yen, euro, britiske pund, sveitsiske franc, kanadiske dollar og australske dollar. Et ekte 24-timers marked, begynner Forex trading hver dag i Sydney, og beveger seg over hele verden som hverdagen begynner i hvert finanssenter, først til Tokyo, London og New York. I motsetning til andre finansielle markeder kan investorer reagere på valutafluktuasjoner som skyldes økonomiske, sosiale og politiske hendelser når de oppstår - dag eller natt. FX-markedet betraktes som et Over The Counter (OTC) eller interbankmarked, på grunn av at transaksjoner gjennomføres mellom to motparter over telefon eller via et elektronisk nettverk. Forex Trading er ikke sentralisert på en børs, som med aksje - og futuresmarkedet. Valutamarkedet er ikke et marked i tradisjonell forstand. Det er ingen sentralisert plassering for handel som det er i futures eller aksjer. Handelen skjer over telefon og på datamaskinterminaler på tusenvis av steder over hele verden. Valutamarkedet er også verdens største og dypeste marked. Daglig markedsomsetning har økt fra ca 5 milliarder USD i 1977 til en svimlende 1,5 milliarder dollar i dag enda mer på en aktiv dag. Mest valutaaktivitet består av spotvirksomheten mellom amerikanske dollar og de seks største valutaene (japansk yen, euro, britisk pund, sveitsisk franc, kanadiske dollar og australske dollar) valutamarkedet er så stort og kontrolleres av så mange deltakere at Ingen spiller, inkludert regjeringer, kan direkte styre markedsretningen, og derfor er Forex-markedet det mest spennende markedet i verden. Sentralbanker, private banker, internasjonale selskaper, pengeforvaltere og spekulanter handler alle i Forex trading. Fordeler med Trading Spot FX LIKVIDITET: Forex investorer trenger aldri å bekymre seg for å bli sittende fast på grunn av manglende markedsinteresse. I dette US1,5 billioner dollar per dag-markedet er store internasjonale banker alltid villige til å tilby både et bud (kjøp) og spør (salgspris). Likviditet er en sterk tiltrekning for enhver investor, da det tyder på friheten til å åpne eller lukke en stilling som vilje. Fordi markedet er svært flytende, kan de fleste handler utføres til en markedspris. Dette unngår problemet med slippe som finnes i futures og andre børshandlede instrumenter hvor kun begrensede mengder kan handles på en gang til en gitt pris. De seks hovedvalutaene (JPY, EUR, CHF, GBP, CAD AUD) anses generelt for å være mest likvide. Levering: Forex-investorer har lov til å handle utenlandsk valuta på høyt rentebasert basis - opptil 100 ganger investering i enkelte meglere. En investering på 10.000 amerikanske dollar vil tillate en å handle opp til US 1,000,000 verdt av en bestemt valuta. HOURS: En betydelig attraksjon for deltakerne i FOREX-markedet er at den er åpen 24 timer i døgnet. En person kan reagere på nyheter når den går i stykker, i stedet for å vente på åpningsklokken når alle andre har samme informasjon, som det er tilfellet på mange markeder. Dette kan gjøre det mulig for markedsdeltakere å ta stillinger før en viktig informasjon er fullt innregnet i valutakursen. Høy likviditet og 24 timers handel tillater markedsdeltakere å gå ut eller åpne en ny stilling uansett time. STØRRELSESFLEKSIBILITET: FOREX-investorer har større fleksibilitet med hensyn til ønsket handelskvantum. Med de fleste FOREX-meglere kan du handle ethvert ønskelig beløp på over 25 000 USD, som er skreddersydd for dine behov eller risikotoleranse. Størrelses - eller kvantitetsfleksibilitet kan være spesielt nyttig for bedriftsskattereier som trenger å sikre fremtidig kontantstrøm eller porteføljeforvaltere som trenger å sikre utenlandsk aksjeeksponering. LØSNINGSFLEKSIBILITET: Dette konseptet, en følge av punkt 4, gir deg mulighet til å handle for ulike avregningsdatoer eller forfall til 1 år lenger, slik at du kan skreddersy dine forretninger eller hekker til dine spesifikke behov. Denne egenskapen for handel FOREX skiller seg fra futures hvor avregningstidspunktene er relegert til 4 utløp per år, og kan også være ganske nyttige for bedriftsskatter og porteføljeforvaltere. ALDRI ET BÆRMARKED: En annen fordel med FOREX-markedet er at det ikke finnes noe bjørnmarked i seg selv. Valutaene handles i par, for eksempel amerikanske dollar vs yen eller amerikanske dollar vs sveitsiske franc. Hver posisjon innebærer salg av en valuta og kjøp av en annen. Hvis man mener at den sveitsiske francen vil sette pris på dollar, kan man selge dollar og kjøpe sveitsiske franc. Eller hvis man har motsatt tro, kan man kjøpe dollar for sveitsiske franc. Potensialet for profitt eksisterer så lenge det er bevegelse i valutakurs eller pris. Én side av paret får alltid, og forutsatt at investor velger høyre side, eksisterer et potensial for profitt ALTID. GRATIS OG FAIR INFORMASJON: Informer alltid på aksjemarkedet om at en viss aksje plutselig er nede på 5 eller mer, men du har absolutt ingen anelse om hva som førte til en slik rask spike. Det er vanligvis ikke før neste morgen når du leser det i avisen at du finner ut at inntjeningsprognosene er revidert nedover, eller at en insider i et bestemt selskap har sagt opp eller at noe annet innflytelsesrik informasjonsnummer ble utgitt som du ikke var interessert i. Tenk deg hvor mye penger du kunne ha spart hvis du kjente denne viktige informasjonen samtidig med alle andre markedsinnsidere. - Eller hvor mye du selv kunne ha tjent i fortjeneste ved å handle i tide. Tenk deg et marked hvor det er liten eller ingen innsiden og alle relevante, markedsmessige nyheter blir offentliggjort til alle i verden samtidig. Velkommen til valutamarkedet. Kontant FX vs Valuta Futures Som investor er det viktig for deg å forstå forskjellene mellom kontantforex og valutaterminer. I valutaterminer er kontraktstørrelsen forutbestemt. Med Forex (SPOT FX) kan du handle alt ønsket beløp typisk over 100 000 USD. Terminsmarkedet lukkes ved slutten av hverdagen (i likhet med aksjemarkedet). Hvis viktige data utgives utenlands mens amerikanske futuresmarkeder er stengt, vil neste dag åpning kan opprettholde store hull med potensial for store tap hvis retningen av bevegelsen er mot din posisjon. Spot FOREX-markedet kjører kontinuerlig døgnet rundt fra 07:00 New Zealand-tid mandag morgen til 17:00 New York Time fredag ​​kveld. Forhandlere i alle større valutahandel (Sydney, Tokyo, Hong KongSingapore, London, Genève og New YorkToronto) sikrer en jevn overgang som likviditet overgår fra en tidszone til den neste. Videre handler valuta futures i ikke-USD denominert valuta, mens i spot Forex kan en investor handle enten i valutaverdier eller i de mer konvensjonelt noterte USD-beløpene. Valuta futures pit, selv under Regular IMM (International Money Market) timer lider av sporadiske lulls i likviditet og konstant pris hull. Spot FOREX-markedet tilbyr konstant likviditet og markedsdybde mye mer konsekvent enn Futures. Med IMM-futures er en begrenset i valutaparene han kan handle. De fleste valutaterminer handles kun mot USD. Med spot-forex (som med MoneyTec Trader) kan man handle utenlandsk valuta vs USD eller vs hverandre på et kryss grunnlag også - ex: EURJPY, GBPJPY, CHFJPY, EURGBP og AUDNZD. Hvem er Forex Market Deltagere Banker Interbankmarkedet passer for både de fleste kommersielle omsetninger samt enorme mengder spekulativ handel hver dag. Det er ikke uvanlig for en stor bank å handle tusenvis av dollar på daglig basis. Noen av denne handelsaktiviteten utføres på vegne av kundene, men en stor del av handelen foregår også av proprietære arbeidssteder, der forhandlerne handler for å gjøre banken fortjeneste. Interbankmarkedet har blitt stadig mer konkurransedyktig de siste par årene, og den gudlignende statusen til topp valutahandlere har lidd som egenkapitalgutta har ansvaret igjen. En stor del av bankene som handler med hverandre foregår på elektroniske kjøpesystemer som har negativt påvirket de tradisjonelle valutamarkedene. Interbankmeglere Frem til forrige måned har valutaselskaper gjort store mengder virksomhet, tilrettelegging for interbankhandel og samsvarende anonyme motparter for relativt små avgifter. I dag går imidlertid mye av denne virksomheten på mer effektive elektroniske systemer som fungerer som en lukket krets for bankene. Likevel, meglerboksen som gir muligheten til å høre på den pågående interbankhandelen, er sett i de fleste handelsrom, men omsetningen er merkbart mindre enn bare et år eller to siden. Kundemeglere For mange kommersielle og private kunder er det behov for å motta spesialiserte valutatjenester. Det er en hel del ikke-banker som tilbyr handelstjenester, analyse og strategisk rådgivning til slike kunder. Mange banker gjennomfører ikke handel for privatkunder i det hele tatt, og har ikke de nødvendige ressursene eller tilbøyeligheten til å støtte mellomstore kommersielle kunder tilstrekkelig. Tjenestene til slike meglere er mer like i naturen til andre investeringsmeglere og gir vanligvis en serviceorientert tilnærming til sine kunder. Investorer og Spekulanter Som i alle andre effektive markeder, utfører spekulanten en viktig rolle å ta over risikoen som kommersielle deltakere ikke ønsker å bli utsatt for. Grensene til spekulasjon er imidlertid uklare, da mange av de ovennevnte deltakerne også har spekulative interesser, selv noen av sentralbankene. Valutamarkedene er populære blant investorer på grunn av den store mengden innflytelse som kan oppnås, og den enkle posisjonen kan stilles inn og utløp 24 timer i døgnet. Handel i en valuta kan være den reneste måten å se på en samlet lokal markedsforventning, mye enklere enn å investere i illikvide fremvoksende aksjemarkeder. Å dra fordel av rentedifferanser er en annen populær strategi som effektivt kan gjennomføres i et marked med høy innflytelse. Kommersielle selskaper De kommersielle selskapenees internasjonale handelseksponering er ryggraden i valutamarkedene. Beskyttelse mot ugunstige bevegelser er en viktig årsak til at disse markedene eksisterer, selv om det noen ganger ser ut til å være en kylling og egg situasjon - som kom først og som produserer de andre Kommersielle selskaper, handler ofte om størrelser som er ubetydelige for kortsiktige markedsbevegelser, Men som de viktigste valuta markeder kan ganske enkelt absorbere hundrevis av millioner dollar uten noen stor innvirkning. Men det er også klart at en av de avgjørende faktorene som fastslår den langsiktige retningen av en Currencys valutakurs, er den samlede handelsstrømmen. Noen multinasjonale selskaper kan ha en uforutsigbar effekt når svært store stillinger dekkes, på grunn av eksponeringer som ikke er kjent for de fleste markedsdeltakere. Sentralbanker De nasjonale sentralbankene spiller en viktig rolle i valutamarkedene. I siste instans søker sentralbankene å kontrollere pengemengden og har ofte offisielle eller uoffisielle målrenter for sine valutaer. Så mange sentralbanker har svært store valutareserver, er intervensjonsmakt betydelig. Blant de viktigste ansvarene til en sentralbank er restaureringen av et ordnet marked i tider med overdreven valutakursvolatilitet og kontroll av inflasjonskonsekvensene av en svekkende valuta. Ofte er bare forventningen om inngrep i sentralbanken tilstrekkelig til å stabilisere en valuta, men i tilfelle av aggressiv inngripelse kan den faktiske effekten på den kortsiktige leverandørbalansen føre til ønskede trekk i valutakurser. Det er på ingen måte alltid at en sentralbank oppnår målene sine. Hvis markedsaktørene virkelig ønsker å ta opp en sentralbank, kan de samlede ressursene i markedet enkelt overvelde enhver sentralbank. Flere scenarier av denne art ble sett i 1992-93 ERM-sammenbruddet og i nyere tid Sørøst-Asia. Hedgefond Hedgefond har fått rykte for aggressiv valutaspekulasjon de siste årene. Det er ingen tvil om at med den økende summen av penger som noen av disse investeringskjøretøyene har under ledelse, er størrelsen og likviditeten i valutamarkedene svært tiltalende. Utnyttelsen som er tilgjengelig i dette markedet gjør det mulig for et slikt fond å spekulere med titalls milliarder av gangen, og flokkenes instinkt som er meget tydelig i sikringsfondssirkler, betyr at å få Soros og venner på ryggen er mindre enn hyggelig for en svak valuta og økonomi. Det er imidlertid lite sannsynlig at slike investeringer ville lykkes dersom den underliggende investeringsstrategien ikke var forsvarlig, og det hevdes derfor at hedgefondene faktisk utfører en gunstig tjeneste ved å utnytte og avsløre uholdbare økonomiske svakheter, noe som tvinger tilpasning til mer realistiske nivåer. Hva påvirker markedet De primære faktorene som påvirker valutakursene er balansen mellom internasjonale betalinger for varer og tjenester, økonomi, politisk utvikling og ulike andre psykologiske faktorer. I tillegg vil fundamentale økonomiske styrker som inflasjon og rente konstant påvirke valutapriser. I tillegg deltar sentralbanker noen ganger i FOREX-markedet ved å kjøpe ekstremt store summer av en valuta til en annen - dette kalles inngripen fra sentralbanken. Sentralbanker kan også påvirke valutapriser ved å endre landets kortsiktige rentesats for å gjøre det relativt mer eller mindre attraktivt for utlendinger. Enhver av disse brede økonomiske forholdene kan føre til plutselige og dramatiske valutasvingninger. De raskeste bevegelsene oppstår imidlertid vanligvis når informasjon slippes ut som er uventet av markedet generelt. Dette er et nøkkelbegrepet fordi det som driver valutamarkedet i mange tilfeller er forventningen om en økonomisk tilstand i stedet for tilstanden selv. Aktiviteter av profesjonelle valutaforvaltere, generelt på vegne av et pulje av midler, har også blitt en faktor som beveger markedet. Mens profesjonelle ledere kan oppføre seg selvstendig og se markedet fra et unikt perspektiv, er de fleste, om ikke alle, i det minste oppmerksomme på viktige tekniske kartpunkter i hver større valuta. Ettersom markedet nærmer seg store støtte - eller motstandsnivåer, blir prisaksjonen mer teknisk orientert og reaksjonene fra mange ledere er ofte forutsigbare og lignende. Disse markedsperiodene kan også resultere i plutselige og dramatiske prissvingninger. Traders tar beslutninger på både tekniske faktorer og økonomiske grunnleggende. Tekniske handelsfolk bruker diagrammer for å identifisere handelsmuligheter mens fundamentalister forutsier bevegelser i valutakurser ved å tolke et bredt spekter av data, som spenner fra å bryte nyheter til økonomiske rapporter. Historien om Forex Trading Mange århundrer siden ble verdien av varer uttrykt i forhold til andre varer. Denne typen økonomi var basert på bytteanlegget mellom enkeltpersoner. De åpenbare begrensningene i et slikt system oppmuntret til å etablere mer generelt aksepterte medier. Det var viktig at en felles verdigrunnlag kunne etableres. I noen økonomier tjente elementer som tenner, fjærer selv steiner denne hensikten, men snart bestemte ulike metaller, spesielt gull og sølv, seg som en akseptert betalingsmåte, samt en pålitelig lagring av verdi. Mynter ble først myntet fra det foretrukne metallet og i stabile politiske regimer, innføring av en papirform av regjerende I. O.U. i middelalderen fikk også aksept. Denne typen I. O.U. ble introdusert mer vellykket gjennom kraft enn gjennom overtalelse og er nå grunnlaget for dagens moderne valutaer. Før den første verdenskrig støttet de fleste sentralbanker sine valutaer med konvertering til gull. Papirpenger kan alltid byttes ut for gull. For denne typen gullutveksling var det imidlertid ikke nødvendigvis et sentralbankbehov for full dekning av regjeringens valutareserver. Dette skjedde ikke så ofte, men da en gruppeinnsats fostret denne katastrofale oppfatningen om å konvertere tilbake til gull i masse, resulterte panikk i såkalt Run on banks. Kombinasjonen av et større tilbud av papirpenger uten at gullet skulle dekke, førte til ødeleggende inflasjon og resulterende politisk ustabilitet. For å beskytte lokale nasjonale interesser ble det innført økte valutakontroll for å forhindre markedskrefter fra å straffe monetær uansvarlighet. I slutten av andre verdenskrig ble Bretton Woods-avtalen nådd på initiativ av USA i juli 1944. Konferansen holdt i Bretton Woods, New Hampshire, avviste John Maynard Keynes forslag til en ny verdensreservevaluta til fordel for et system bygget på Amerikanske dollar. Internasjonale institusjoner som IMF, Verdensbanken og GATT ble opprettet i samme periode som de fremvoksende seierne i andre verdenskrig, søkte etter en måte å unngå destabiliserende monetære kriser som førte til krigen. Bretton Woods-avtalen resulterte i et system med faste valutakurser som delvis innførte The Gold Standard, og fastsatte amerikanske dollar på 35,00 per gram gull og fastsatte de andre hovedvalutaene til dollaren, som først var ment å være permanent. Bretton Woods-systemet kom under økt press da de nasjonale økonomiene flyttet i forskjellige retninger i løpet av 1960-tallet. En rekke tilpasninger holdt systemet i live i lang tid, men til slutt brøt Bretton Woods tidlig på 1970-tallet etter president Nixons suspensjon av gullkonvertibiliteten i august 1971. Dollaren var ikke lenger egnet som eneste internasjonale valuta på et tidspunkt da det var under sterkt press fra økende amerikanske budsjett - og handelsunderskudd. De siste tiårene har utviklet valutahandelen utviklet til verdens største globale marked. Begrensninger på kapitalstrømmer er fjernet i de fleste land, og lar markedskreftene fritt til å justere valutakursene i henhold til deres oppfattede verdier. I Europa hadde ideen om faste valutakurser på ingen måte dødd. Det europeiske økonomiske fellesskap introduserte et nytt system med faste valutakurser i 1979, det europeiske monetære systemet. Dette forsøket på å fikse valutakurser møttes med nært utryddelse i 1992-93, da det oppbyggede økonomiske presset tvang devalueringen av en rekke svake europeiske valutaer. Søket fortsatte i Europa for valutastabilitet med 1991-avtalen om Maastricht-traktaten. Dette var ikke bare å fikse valutakurser, men også faktisk erstatte mange av dem med euroen i 2002. I dag er Europa for tiden i euro tredje og siste fase hvor valutakursene er fastsatt i de 12 deltakende eurolandene, men bruker fortsatt deres eksisterende valutaer for kommersielle transaksjoner. Den fysiske innføringen av euroen vil være mellom 1. januar 2002 og 1. juli 2002. På det tidspunktet vil de gamle landets valutaer bli foreldet. I Asia har mangelen på bærekraftig utvikling av faste valutakurser fått ny relevans for hendelsene i Sørøst-Asia i siste del av 1997, hvor valuta etter valuta ble devaluert mot amerikanske dollar, og andre faste vekslingstall, særlig i Sør Amerika ser også veldig sårbar ut. Selv om kommersielle selskaper har møtt et mye mer volatilt valuta miljø de siste årene, har investorer og finansinstitusjoner oppdaget en ny lekeplass. Størrelsen på FOREX-markedet dverger nå et annet investeringsmarked. Det anslås at mer enn USD 1.600 milliarder omsettes hver dag, det samme beløpet som nesten 40 ganger det daglige USD-volumet på det amerikanske NASDAQ-markedet. Learn Forex Trading Forex Trading Forex trading online, the process of trading foreign currencies via the internet, though a relatively new form of investing, has quickly become one of todays largest growing investment markets. Due to its high level of liquidity, simple execution, low transaction fees, and the fact that it is open year-round, 24 hours a day, the foreign currency trading market, otherwise known as forex trading, is extremely attractive to investors. Free of barriers to trade, forex trading offers the most equitable trading arena for all levels of customer. As you begin forex trading it is important to understand that, like all other forms of trading, there is risk involved with investments. Forex Trading Basics. Foreign Exchange trading, better known as Forex trading, is the concurrent buying of one currency while selling another. Forex trading is based on the movements of a set of currencies that are sold in currency pairs, where one currency is the base and one is the counter or quote currency. It also puts the currencies in terms of one currencys supply compared to the other currencys demand. The gains or loss on a trade are based on the relative movements of the currencies within each currency pair. Pips or points are the numerical way in which the movements of currencies are quoted, positive movements being gains, negative movements reflecting losses. There are countless tools, and strategies associated with currency trading, and when first beginning, it is important to understand these tools before implementing any of them in trading strategies. Here is a list of the more popularly usedForex Trading Tools. Technical and Fundamental Analysis. In basic terms, there are two ways to analyze a currency trade. Reading and being well acquainted with political and financial news in terms of interest rate adjustments, international trade, and the general economic welfare of countries (GDP), are associated with what is called fundamental analysis, and are something for all traders to consider. The second type of trading is the technical analysis approach, which incorporates mathematical time charts and graphs that utilize historical currency movements to make predictions in the future. After determining whether fundamental trading, technical trading, or a combination of the two is appropriate, novice traders should test them on a forex demo account. This allow you to see the results of your strategies without risking your investments. From there it is easier to determine how risk-adverse a trader you are, and where you should place your stoplimit orders. Stops and limit orders are prearranged prices indicating positions, maximums and minimums, when traders would want to exit the markets, to hedge against massive losses. But above all, traders must realize that what they are willing to risk should also be what they are willing to lose. The Establishment of Exchange Rates Developing global currency values and the rates that they are traded are a result of many events, both concrete and psychological. Speculative foreign exchange in the 1970s made up only 20 of total global foreign exchange transactions. Today it represents over 95 of current transactions. Currency trading has lead to huge amounts of money being changing hands on a daily basis as investors buy and sell currencies against each other. Many factors affect the value of a countrys currency including business cycles, political events, governmental and central bank monetary policies, stock market fluctuations, and international investment patterns. Online Currency Trading Since Forex trading is easily done through several means of communication, on-line trading being the most popular to date, it makes for lower transaction costs compared to other forms of trading such as equities or futures. Forex prices are also extremely transparent, due largely to the creation of the online trading platform. Both the transparency and low transaction fees make for even greater profit opportunities in currency trading. Traders have the ability to jump in and out of the forex market with great ease and large amounts of capital are not required to start forex trading. Currency prices are also not as volatile and usually move in strong trends thus reducing the risk that investors bear. Its size, liquidity, reliability, and tendency to move in strong trends make risk management easy for forex traders, enticing more and more people to trade currency. To trade forex you need an FX Trading Platform. Use an established and regulated company to make your trades with. Forex keywords: forex online, forex trading online, forex trading software, forex signals, forex trading strategies, foreign exchange, automated forex trading, learn forex trading, forex trading system, forex trading, forex trading systems, forex blog, forex system, forex factory, forex exchange rate, forex exchange rates, forex managed accounts, forex tutorial, best forex broker, forex charts, forex education, forex strategies, forex trading course, forex converter, forex trading hours, forex trading platform, forex rates, forex robots, finanzas forex, forex indicators, forex currency converter, forex analysis, forex investment, free forex signals, forex news, best forex system, forex systems, forex currency trading, forex on line, forex market, forex trading education, best forex, forex course, managed forex accounts, forex trading training, free forex charts, trading forex online, forex market hours, forex trading platforms, best forex trader, forex currency, online trading forex, f orex calculator, forex traders, global forex trading, forex exchange, forex scalping, cms forex, forex brokers, gold forex, forex strategy, global forex, managed forex, forex trading tutorial, forex trading account, best forex brokers, forex trader, forex calendar, forex trade signals, managed forex account, live forex rates, forex scam, live forex, trading forex, automated forex, forex broker, forex wiki, best forex trading, forex forums, forex yard, forex trading tools, software forex trading, forex trading brokers, forex markets, free forex trading, forex demo, forex market trading, live forex charts, mustafa forex, forex trading charts, forex trade, forex practice account, forex news live, forex trading courses, forex charts live, online forex trading, forex factory calendar, oz forex, forex gold, forex trading demo, forex, Forex, fx, exchange, broker, trading, strategies, demo, foreign exchange, software, online, account, learn, signals, chart, trade, acm, options, managed account s, charts, training, account, blog, course, strategies, converter, strategy, system, hours, course, robots, best forex broker, factory, currency, converter, markets, analysis, scalping, currency, finanzas, education, news, market, free charts, systems, indicators, world, calculator, day, global, automated, mustafa, insta, signals, on line, rates, scam, forex, live, managed, seminar, wiki, capital, nz, futures, daily, gold, scalping, fx, charts, technical analysis, yard, pros, news, dummies, calendar, oz, go, basics, global, Keywords: Forex Bengali . Forex, exchange rate Bengali, trading currency, Bengali exchange rate, exchange rate in Bengali, currency for Bengali, Bengali currency news, exchange rate Bengali us, Bengali currency real, exchange rate of Bengali, real para dolar, exchange rate for Bengali currency, currency rate of Bengali, Bengali currency rate, Bengali currency and exchange rate, Bengali us exchange rate, Bengali currency exchange, exchange rates Bengali us, exchange rate Bengali to us dollar, what is forex, forextrading, forex, us dollar to Bengali currency, exchange rate Bengali us dollar, what is forex trading, money in Bengali currency, forex training, forex online, Bengali currency exchange rate, exchange rate Bengali to us, forex signals, free forex signals, Bengali exchange rate to us dollar, online currency trading, easy forex, best forex broker, forex system, forex trading scams, forex strategies, exchange rate Bengali real, iforex, real currency Bengali, Bengali brl, Bengali trading, forex account, fore x trading, forex forum, forex currency converter, forex factory, real Bengali exchange rate, online forex, forex platform, forex market, exchange rate in Bengali to us dollar, us dollar to Bengali real exchange rate, forex news, forex pro, forex markets, forex robot, forex eur usd, mercado forex, foreign exchange market, former currency in Bengali, forex broker, Bengali reais exchange rate, exchange rates Bengali, forex brokers, best forex system, dolar pra real, bank of Bengali exchange rates, forex strategy, forex traders, forexyard, exchange rate for Bengali, forex trader, forex charts, forex exchange, forex rates, forex live, forex bank, trading currencies, currency trader, how to trade currency, forex signal, forex systems, robot forex, Bengali real exchange rate to us dollar, currency trading basics, free forex, i forex, money from Bengali . forex options, forex guide, what is the exchange rate in Bengali, trader forex, market forex, forex trade, exchange rate real Bengali, forex trading strategies. DMMFX

Monday, 27 November 2017

Binære Alternativer Strategier For Retnings Og Volatilitets Trading


Fra strategi til retur på investeringen Binære alternativer er en ekstremt viktig del av en handelsmenns suksess. Binære opsjonshandlere som ikke tar hensyn til signaler, vil sannsynligvis ikke gjøre det bra på lang sikt. Selv om det er mulig å identifisere binære handelssignaler på egen hånd, foretrekker mange handelsmenn å bruke binæropsjonssignalprogramvare. Hurtig hellip For å bli en vellykket binær opsjonshandler er binære alternativer strategier avgjørende. En binær opsjonsstrategiduide vil definere hvordan du investerer, det du investerer i, samt hvordan du kan forbedre din generelle suksess i handel. Hensikten med denne veiledningen er å hjelpe deg med å forstå kjennskapene til en helvete. Trading binære alternativer er en relativt ny måte å handle i finansmarkedene. Denne formen for handel ble gjort lovlig i USA i 2008. Siden den tiden har binære alternativer gitt investorer en rask og enkel måte å gjøre forretninger på. Hurtignavigasjon Hvordan jobber binærfiler Hva slags eiendeler kan være hellip Trade Thunder Binære alternativer Trade Thunder er en binær opsjonsmegler som ble startet i 2015. Mekleren drives av Bx8-plattformen fra Leverate. Leverate er kjent navn gjennom forex trading industrien og tilbyr løsninger for mange trading services. Registrations for kontoer i USA og Storbritannia er akseptert så vel som fra handelsfolk fra andre land. Siden det er få forhandlere som tilbyr tjenester til innbyggerne i USA, er Trade Thunder en megler verdt å vurdere om du bor i USA. Binære alternativer: Strategier for retnings - og volatilitetshandel. Binære alternativer: Strategier for retnings - og volatilitetshandel er den første omfattende guide for handelsalternativer som er unike. Denne boken gir en omfattende veiledning om risikostyring i retningsrik handel og også hvordan man lager smartere spill når handel er volatil. Mens det har vært flere bøker skrevet om dette emnet, er dette den første boken som ser dypt inn i binær opsjonshandel, forklarer hvorfor Det er annerledes enn andre typer handel, og gir en full guide til hvordan man blir en vellykket binær opsjonshandler. Alternativ alternativer: Strategier for retnings - og volatilitetshandel Den første omfattende veiledningen for handel med en unik klasse av alternativer for å håndtere risiko og gjøre smartere spill i løpet av volatil handel Få kunnskapsrike markedsaktører med en måte å reagere raskt på hendelsesdrevne muligheter og trender, byttehandel. Mer Den første omfattende veiledningen for handel med en unik klasse av alternativer for å styre risiko og gjøre smartere spill under volatil handel. Gi kyndige markedsaktører med en måte å reagere raskt på hendelsesdrevne muligheter og trender, er valutamarkedet binære alternativer en unik t ype av derivatinstrument som tilbyr fast risiko og belønning. Tilgjengelig på fire aktivaklasser - aksjeindeks futures, råvare futures, Spot Forex og økonomiske data utgivelser - de er tydelig forskjellig fra vanlige putcall alternativer, fordi deres utbetalingsstruktur gir bare to potensielle utfall, eller oppgjørsverdier: 0 eller 100 . Den første veiledningen som fokuserer eksklusivt på denne raskt voksende sektoren av opsjonsmarkedet, undersøker Trading Binary Options de viktigste forskjellene mellom vanlig opsjonshandel og binær opsjonshandel og beskriver hvordan binær handel er utført. Det gir deg også nedgangen på de mest vellykkede binære handelsstrategiene og hvordan og når de skal distribueres. Angir en streng tilnærming til handel med retningsbestemte konkrete hendelser, for eksempel en inntjeningsfrigivelse, et skifte i valutaer eller utgivelse av økonomiske data. Gir den første omfattende dekningen av et stadig mer populært, men dårlig forstått handelsinstrument. Tilbyr inngående diskusjoner av seks egenskaper som skiller binarier fra andre alternativer, og som gjør dem til et attraktivt kjøretøy for sikring av risiko og bedre avkastning Mindre Få en kopi Venner Anmeldelser For å se hva vennene dine tenkte på denne boken, vennligst registrer deg. Samfunnsanmeldelser Tadas Talaikis vurderte det var ok For noen gang siden har jeg gjort noen Monte Carlo-analyser av hele konseptet med binære alternativer. så det var interessant å se hva folk skriver om dem i bøker. Mitt funn var at jeg trenger minst 60 vinnersats for ikke å gå konkurs. Det er ganske vanskelig å oppnå spesielt. Les hele anmeldelsen Ivan Yordanov la den om 4 år sidenTraderingsstrategi Delen 8216Instruments8217 gir et bredt spekter av ulike typer binære handler som man kan gjennomføre denne delen omhandler når bestemte instrumenter vil bli mest fordelaktig brukt for å kunne gjennomføre en handelsstrategi. Den mest åpenbare strategien vil være basert på fremtidig markedsretning av underliggende eiendomspris. Dette kan godt følges nøye av spekulasjon på nivået av volatilitet mellom nå og utløp. Andre hensyn kan innebære effekten av tidsforløpet, mens sammenhengen mellom to eiendeler kan være grunnlaget for å spekulere på en8217s kontanter når det gjelder to binære alternativer. Retningsmessig handelsstrategi Er markedet gå opp eller gå ned Hvis markedet går opp, så langt Hvor langt er det å fastslå hvor langt, i hvilken tidsramme er dette sannsynlig å skje Klare binære alternativer, aka 8216Over8217 og 8216Under8217, forenkle handel i stor grad siden absolutt 2. blir irrelevant, og 3. sannsynligvis blir irrelevant. Men den mer lønnsomme, høyere avkastningen kommer med en mer ambisiøs strategi, og det vil i sin tur kreve et mer eventyrlig instrumentvalg. Spekulere på volatilitet En annen generell bruk av opsjoner forsøker å sette inn penger på en nøyaktig vurdering av eiendomsprisvolatiliteten. Vanligvis krever dette vanligvis en volatilitetsvurdering i forhold til nåværende aktivpris, det vil si at fremtidig pris skal være innenfor eller utenfor et bestemt område på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Likevel kan volatilitet også spekuleres i en bestemt retning, og dette vil være i form av en-trykks-anrop og setter og avledninger av. Følgende artikler gjenspeiler hvordan binære alternativer kan brukes til å spekulere på volatilitet: Timing er alt Å få retningen til høyre kan være den enkle delen, og avgjøre hvilken tid skala denne hendelsen vil skje, kan være den vanskelige delen. Innsikt på binære versjoner av kalenderen sprer vil bli gitt. Two-Asset Correlation Dette avsnittet omhandler de esoteriske måtene å tjene penger på to forskjellige binary options-tilbud. Den eneste megleren i dag som gjør en knyttneve av to aktiva strategier er StockPair.